VZ.lt
Lietuvos įmonių katalogas: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus.

Įstatymai ir kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis yra teisės priemonėmis ginti žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo administracinių...
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines...
AKCIZŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato prekių, kurios pagal šį įstatymą yra akcizų objektas, apmokestinimą akcizais, taip pat šių prekių kontrolės ir gabenimo ypatumus. Akcizų objektas 1. Akcizais yra...
ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS
Šio Įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, nustatyti teisės gaminti, parduoti,...
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Šio įstatymo paskirtis – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį. Šis įstatymas nustato...
AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato: 1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teises); 2) atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų ir audiovizualinio kūrinio...
BANKŲ ĮSTATYMAS
Šio Įstatymo tikslas – reglamentuoti bankų ir užsienio bankų, veikiančių Lietuvos Respublikoje, taip pat jų padalinių steigimo, licencijavimo, veiklos, pabaigos ir pertvarkymo bei priežiūros...
BAUDŽIAMASIS KODEKSAS
1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir...
BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS
1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymai nustato bausmių vykdymo ir atlikimo tvarką, sąlygas ir principus. 2. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymų paskirtis – nustatyti tokią...
BDAR (GDPR) - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis yra pagrindinė teisė. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 8 straipsnio 1 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos...
CIVILINIO PROCESO KODEKSAS
1. Šis Kodeksas nustato civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo bylų ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos...
CIVILINIS KODEKSAS
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, taip pat šeimos santykius. Įstatymų...
DARBO KODEKSAS
Šis Kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su šiame Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba. Atskirų darbo santykių sričių...
DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimą, valdymą ir veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą bei daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės valdymą. Pagrindinės šio...
DRAUDIMO ĮSTATYMAS
Įstatymo tikslas – reglamentuoti draudimo, perdraudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą siekiant, kad draudimo sistema būtų patikima, efektyvi, saugi ir stabili. Įstatymas nustato asmenis,...
ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato asmenis, turinčius teisę leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje, elektroninių pinigų leidimo ir išpirkimo sąlygas, elektroninių pinigų įstaigų ir užsienio...
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMAS
1. Šis Įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius, susijusius su elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais ir su jais susijusiomis priemonėmis bei paslaugomis, elektroninių ryšių išteklių...
ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis įstatymas nustato elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo Lietuvos Respublikoje reguliavimo pagrindus, taip pat elektros energijos...
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos organizavimo, administravimo, reguliavimo, priežiūros ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja centralizuotos...
FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS
Šio įstatymo tikslas – reglamentuoti finansinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą siekiant užtikrinti finansinės apskaitos informacijos tinkamumą ataskaitoms parengti ir subjekto ar informacijos...
FINANSŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato, kokios paslaugos yra laikomos finansinėmis paslaugomis, reikalavimus finansų įmonių ir kredito įstaigų, kurios verčiasi finansinių paslaugų teikimu, steigėjams, dalyviams bei...
FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO ĮSTATYMAS
Šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų...
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato gyventojų pajamų apmokestinimo pajamų mokesčiu tvarką. Šis Įstatymas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su šio Įstatymo priede...
ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą. Įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – įmonės),...
ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato įmonių finansinę atskaitomybę, reikalavimą atlikti finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo parengimą, atsakomybę už finansinių ataskaitų, metinio pranešimo rengimą ir...
ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas reglamentuoja įmonių ir viešųjų įstaigų (toliau – įmonės), turinčių laikinų finansinių sunkumų ir siekiančių išvengti bankroto, restruktūrizavimo procesą. 2. Šio įstatymo tikslas -...
ĮMONIŲ, PRIKLAUSANČIŲ FINANSŲ KONGLOMERATUI, PAPILDOMOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS
Šio įstatymo tikslas – nustatyti papildomos priežiūros reikalavimus kredito įstaigoms, draudimo įmonėms ir finansų maklerio įmonėms, priklausančioms finansų konglomeratui, siekiant, kad finansų...
INDĖLIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato indėlių, laikomų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtuose bankuose (toliau – bankai), Lietuvos Respublikoje įsteigtuose užsienio bankų filialuose (toliau –...
INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinė forma yra individuali įmonė, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas. Individuali įmonė yra...
KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (toliau – šis kodeksas) reguliuoja keleivių, bagažo, krovinių ir pašto, dokumentų siuntų vežimų organizavimą ir vykdymą, vežimų valstybinį valdymą ir...
KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato kolektyvinio investavimo subjektų veiklą ir šios veiklos valstybinę priežiūrą. Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad būtų apsaugoti investicinių fondų bendraturčių,...
KONKURENCIJOS ĮSTATYMAS
Šio įstatymo tikslas – saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Šis įstatymas reglamentuoja konkurenciją ribojančią ar galinčią riboti viešojo administravimo subjektų bei...
KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas reglamentuoja kooperatinių bendrovių ir jų sąjungų steigimą, veiklą, narių teises ir pareigas, kooperatinių bendrovių valdymą ir kontrolę, kapitalo sudarymą, pelno paskirstymą,...
KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas reglamentuoja kredito unijų ir jų padalinių steigimo, licencijavimo, veiklos, pabaigos ir priežiūros tvarką, kad kredito unijų sistema būtų stabili, patikima, veiksminga ir saugi....
LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato labdaros ir paramos teikimą ir gavimą, jos teikimo ir gavimo tikslus, teikėjus ir gavėjus, labdaros ir paramos teikimo ir gavimo kontrolę bei apskaitą, kai labdaros ir (arba)...
LAIKINASIS SOCIALINIO MOKESČIO ĮSTATYMAS
Šio įstatymo tikslas – užtikrinti socialinių programų ir priemonių, mažinančių skurdą ir socialinę atskirtį, vykdymo finansavimą. Šis įstatymas nustato apmokestinimo socialiniu mokesčiu (toliau –...
LOTERIJŲ ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas reglamentuoja loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką. Šio Įstatymo paskirtis užtikrinti loterijų organizatorių įsipareigojimų žaidėjams vykdymą, užtikrinti...
MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMAS
Šio įstatymo tikslas – riboti didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių...
Mažoji bendrija - įstatymas
Šis įstatymas nustato įmonių, kurių teisinė forma yra mažoji bendrija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, pabaigą ir šių įmonių dalyvių (narių) teises ir pareigas. 2 straipsnis. Mažosios...
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus, pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio reglamentavimo principus, įtvirtina Lietuvos...
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu (toliau – mokestis) tvarką. Pagrindinės Įstatymo sąvokos 1. Ekonominė veikla – veikla, kuri pagal Lietuvos...
PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato uždirbto pelno ir (arba) gautų pajamų apmokestinimo pelno mokesčiu tvarką. Įstatymas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1....
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), taip pat apmokestinamųjų asmenų, PVM mokėtojų ir kitų asmenų prievoles, susijusias su šio mokesčio mokėjimu....
PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas reglamentuoja profesinių pensijų kaupimo organizavimo sąlygas ir tvarką Lietuvos Respublikoje. Šiuo įstatymu siekiama suderinti profesinių pensijų kaupimo reglamentavimą su...
SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus,...
SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato juridinių asmenų, kuriems suteiktas socialinės įmonės statusas, su šiuo statusu susijusias teises ir pareigas, šio statuso įgijimo ir netekimo pagrindus ir tvarką, apibrėžia...
STRATEGINĘ REIKŠMĘ NACIONALINIAM SAUGUMUI TURINČIŲ ĮMONIŲ IR ĮRENGINIŲ BEI KITŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS
Įstatymo paskirtis – nustatyti, kurios įmonės ir įrenginiai turi strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui, kurie iš jų nuosavybės teise privalo priklausyti valstybei, o kuriuose iš jų...
Šengeno konvencija, sutartis
Šengeno konvencija (1985). KONVENCIJA DĖL ŠENGENO SUSITARIMO 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos...
TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ ĮSTATYMAS
Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis - tarptautinės teisės principų ir normų reglamentuotas susitarimas, kurį raštu sudaro Lietuvos Respublika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis...
Transporto priemonių kategorijos ir klasės
Pagrindinės transporto priemonių kategorijos: L - mopedai, motociklai M1 - automobiliai iki 8 vietų M2 - keleivinis transportas iki 5t M3 - keleivinis transportas nuo 5t N1 - krovininis...
ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato ūkininko ūkio (toliau - ūkio) teisinę padėtį, veiklos pagrindus, registravimo tvarką, jam teikiamą valstybės paramą ir veiklos nutraukimą. Valstybė sudaro teisines ir...
ŪKINIŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas reglamentuoja tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB) ir komanditinių (pasitikėjimo) ūkinių bendrijų (KŪB) steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, narių teises ir pareigas,...
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas reglamentuoja valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą. Kai šio Įstatymo nuostatos taikomos ir valstybės įmonei,...
Valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Šis įstatymas nustato valstybinio socialinio draudimo santykių pagrindus: valstybinio socialinio draudimo rūšis, valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamų asmenų kategorijas, valstybinio...
VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS
Vidaus vandenų transporto kodeksas reguliuoja vidaus vandenų laivybos, uostų veiklos, keleivių, krovinių, bagažo, pašto vežimo, buksyravimo santykius, taip pat nustato atsakomybę už žalą, padarytą...
VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMAS
Šiuo įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems...
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės bei ginčų sprendimo tvarką. Pagrindinės Įstatymo sąvokos 1. Atviras...
Visuomenės informavimo įstatymas
Šis įstatymas nustato viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių...
ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas reglamentuoja žemės ūkio bendrovių (toliau – bendrovė) steigimą, valdymą ir veiklą, bendrovių narių teises ir pareigas, pelno bei kapitalo kaupimą ir jų paskirstymą, bendrovių...

Prisijungti prie katalogo

Valiutų kursai

JAV doleris
USD 0,9101 €
Svaras sterlingų
GBP 1,1200 €
Lenkijos zlotas
PLN 0,2127 €
Baltarusijos rublis
BYN 0,3633 €
Kinijos juanis
CNY 0,1354 €
Šveicarijos frankas
CHF 1,0008 €
Lietuvos bankas, 2023-02-03

Akcijų kainos

Meta 188,77 +23,28%
Harley-Davidson 51,72 +10,70%
Amazon.com 112,91 +7,38%
Google 108,80 +7,27%
Exxon Mobil 111,15 -3,13%
AIG 59,03 -3,59%
Humana 489,77 -4,58%
ConocoPhillips 111,30 -5,44%

Žaliavų kainos pasaulyje

Dyzelis 3,12 -23,15%
Anglis 379,23 +10,83%
Sidabras 23,33 +10,99%
Varis 8375,40 +4,04%
Auksas 1797,55 +4,20%
Cukrus 0,81 +2,53%
Nafta 76,41 -3,12%
Jautiena 4,87 -6,35%