VZ.lt
FINANSŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS.

Įstatymai ir kiti teisės aktai

FINANSŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS

»
Visi įstatymai »
Šis Įstatymas nustato, kokios paslaugos yra laikomos finansinėmis paslaugomis, reikalavimus finansų įmonių ir kredito įstaigų, kurios verčiasi finansinių paslaugų teikimu, steigėjams, dalyviams bei vadovams, šių teises ir pareigas, finansų įstaigų steigimo, veiklos, jos pabaigos ir pertvarkymo sąlygas, tvarką bei ypatumus, taip pat finansų įstaigų, teikiančių licencines finansines paslaugas, veiklos priežiūros sąlygas, tvarką bei ypatumus.

Šis Įstatymas taikomas visoms finansų įstaigoms – Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir užsienio valstybių finansų įstaigų padaliniams, kurie veikia Lietuvos Respublikoje ir verčiasi finansinių paslaugų, nustatytų šio Įstatymo 3 straipsnyje, teikimu Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato ko kita.

3. Šis Įstatymas netaikomas:
1) Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kurios teikia finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose;
2) pašto paslaugų teikėjams, kurie teikia vietines ir tarptautines pašto perlaidų paslaugas;
3) Lietuvos bankui, teikiančiam finansines paslaugas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
1. Artimais ryšiais susiję asmenys – du arba daugiau asmenų, kurie:
1) yra susiję turtiniais ryšiais;
2) turi kvalifikuotąją įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį;
3) yra susiję kitais tarpusavio turtiniais santykiais, leidžiančiais vienam iš asmenų kontroliuoti kitą asmenį.
2. Artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję asmenys – asmuo ir jo sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat šio asmens ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai, taip pat asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka.
3. Asmuo – fizinis arba juridinis asmuo.
4. Balansinis finansinis turtas – grynieji pinigai kasoje, pinigai sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose, reikalavimo teisės į finansų įstaigai mokėtinas pinigų sumas arba pagal paskolų sutartis grąžintiną kitokį turtą, įsigytus skolos vertybinius popierius, kitus finansų įstaigos kliento įsipareigojimus mokėti, grąžinti arba perleisti finansinį turtą, nuosavybės vertybiniai popieriai arba kitokios teisės.
5. Bendrieji atidėjiniai (atidėjimai) – tam tikros sukauptos piniginės lėšos, sudaromos ir skirtos galimiems finansų įstaigos veiklos nuostoliams sumažinti (padengti).
6. Finansinė garantija – finansų įstaigos įstatymų nustatyta tvarka suteikta garantija, kuria neatšaukiamai įsipareigojama išmokėti garantijoje nustatytą pinigų sumą, jeigu bus įvykdytos visos garantijoje nurodytos sąlygos.
7. Finansų įmonė – Lietuvos Respublikos įmonė arba užsienio valstybės įmonės padalinys, kurie veikia Lietuvos Respublikoje įstatymų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, nustatyta tvarka ir kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro vienos arba daugiau šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, išskyrus 1 punktą, nurodytų finansinių paslaugų teikimas.
8. Finansų įstaigos klientas – asmuo, kuriam finansų įstaiga teikia finansines paslaugas.
9. Finansų įstaigos turtas – finansų įstaigos balanse parodytas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, taip pat nematerialusis ir finansinis turtas.
10. Finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė – finansų įmonė, kurios visos kontroliuojamos įmonės arba jų dauguma yra kredito įstaigos arba finansų įmonės, o iš jų nors viena yra kredito įstaiga, ir kuri nėra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji (holdingo) įmonė, apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme.
11. Finansinis laidavimas – įstatymų nustatyta tvarka sudarytoje laidavimo sutartyje nustatytas finansų įstaigos neatšaukiamas įsipareigojimas išmokėti tam tikrą laidavimo sutartyje nurodytą sumą, jeigu asmuo, už kurį finansų įstaiga laiduoja, nevykdo visos ar dalies savo prievolės.
12. Finansinis tarpininkavimas (agento veikla) – veikla, kai vienos arba kelių finansų įstaigų vardu ir naudai priimami indėliai ir kitos grąžintinos lėšos, skolinama, teikiamos kitos finansinės paslaugos, taip pat finansų įstaigų vykdoma priklausomo draudimo tarpininkavimo veikla, išskyrus draudžiamųjų įvykių administravimą.
13. Finansinis turtas – finansų įstaigos balansinio finansinio turto ir nebalansinių pretenzijų verčių suma.
14. Globojanti (patronuojanti) įmonė – įmonė, kuri turi kitos įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą.
15. Grynoji vertė:
1) investicijos įsigijimo (sukūrimo, vertės padidinimo) vertė, sumažinta amortizacijos arba nusidėvėjimo verte ir (arba) šios investicijos rizikai amortizuoti sudarytais specialiaisiais atidėjiniais (atidėjimais);
2) finansų įstaigos balansinio finansinio turto ir (arba) nebalansinių pretenzijų vertė viešojoje rinkoje nusistovėjusia rinkos kaina arba, jeigu balansinis finansinis turtas ir (arba) nebalansinės pretenzijos nėra viešosios apyvartos objektas arba nėra patikimos informacijos apie jų rinkos kainas, įsigijimo vertė, sumažinta šiam turtui sudarytais specialiaisiais atidėjiniais (atidėjimais).
16. Indėlis – teigiamas pinigų likutis sąskaitoje, kuri atidaryta indėlininkui kredito įstaigoje pagal banko indėlio arba banko sąskaitos sutartį.
17. Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių – lėšų priėmimas iš nenustatytų iš anksto asmenų, kad būtų galima jas valdyti, naudoti ir (arba) jomis disponuoti, įsipareigojant jas sugrąžinti su palūkanomis ar be jų. Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių nelaikomas:
1) lėšų priėmimas iš mokėjimo paslaugų vartotojų mokėjimo paslaugoms teikti;
2) lėšų priėmimas, jei priimtos lėšos nedelsiant keičiamos į išleidžiamus elektroninius pinigus;
3) lėšų priėmimas išduodant korteles ar kitas priemones, kurios naudojamos įsigyjant prekes arba paslaugas tik iš šias korteles ar kitas priemones išdavusio asmens.
18. Investicija – kilnojamasis ir nekilnojamasis, taip pat nematerialusis turtas, įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalys, taip pat pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos, kurios gali būti konvertuotos į finansų įstaigos naujos emisijos akcijas, suteiktos finansų įstaigoms.
19. Įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikianti teisę kontroliuoti įmonės veiklą – asmens tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis arba tokie santykiai tarp asmens ir įmonės, dėl kurių šis asmuo:
1) turi daugumą įmonės dalyvių balsavimo teisių;
2) būdamas įmonės dalyvis, turi teisę rinkti ar atšaukti įmonės vadovą, daugumą šios įmonės valdymo ar priežiūros organo narių;
3) pagal įmonės steigimo dokumento nuostatas arba su įmone sudarytas sutartis turi galimybę įmonei daryti lemiamą įtaką;
4) būdamas įmonės dalyvis, remdamasis su kitais dalyviais sudarytomis sutartimis, turi teisę spręsti, kaip panaudoti daugumą įmonės dalyvių balsavimo teisių;
5) priežiūros institucijos nuomone, įmonei veiksmingai daro lemiamą įtaką.
20. Įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis – bent viena akcija, pajus ar kitokia įmonės išleista priemonė, pažyminti dalyvavimą valdant įmonės kapitalą, arba kartu su šiomis priemonėmis įgyta balsavimo teisė, arba (jeigu nėra išleista priemonių, pažyminčių dalyvavimą valdant įmonės kapitalą) įmonės ar jos turto (kapitalo) dalis.
21. Jungtinė (konsoliduota) priežiūra – globojančios (patronuojančios) įmonės ir jos kontroliuojamos finansinės grupės priežiūra, atliekama remiantis jungtinėmis (konsoliduotosiomis) finansinėmis ir kitomis priežiūrai skirtomis ataskaitomis, kurias sudaro ir priežiūrą atliekančiai institucijai pateikia globojanti (patronuojanti) įmonė.
22. Kontroliuojama įmonė – įmonė, kurioje kitas asmuo turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Visos kontroliuojamų įmonių kontroliuojamos įmonės taip pat laikomos pirmosios visas šias įmonės globojančios (patronuojančios) įmonės kontroliuojamomis įmonėmis.
23. Kreditingumo vertinimo paslaugos – asmens mokumo, finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais atliekamas reikalingų duomenų tvarkymas, asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimas, taip pat asmens kreditingumo reitingo (balo), išskyrus kredito reitingus, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, nustatymas.
24. Kredito įstaiga – įmonė, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir jų skolinimu.
25. Kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis – tiesiogiai arba netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, kuri sudaro 10 procentų ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių arba kuri suteikia galimybę daryti reikšmingą įtaką tos įmonės valdymui.
26. Licencinės finansinės paslaugos – finansinės paslaugos, kurių teikimu galima verstis tik gavus įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją.
27. Likvidusis turtas – turtas, kuris su minimalia vertės praradimo rizika nedelsiant gali būti parduotas rinkos kaina arba jai artima kaina. Kaina, artima rinkos kainai, – tai maksimali kaina, už kurią su finansų įstaiga susijusios šalys, žinomos kaip ketinančios pirkti (parduoti) turtą, gali tiesiogiai (ne rinkoje) apsikeisti rinkoje prekiaujamu turtu.
28. Mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė – globojanti (patronuojanti) įmonė (bet ne finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kredito įstaiga ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji (holdingo) įmonė, apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme), kurios nors viena kontroliuojama įmonė yra kredito įstaiga.
29. Nebalansinės pretenzijos – finansų įstaigos balansinėje ataskaitoje neparodytas turtas (pretenzijos): finansų įstaigos reikalavimo teisės į finansų įstaigai mokėtinas pinigų sumas, grąžintiną arba kitaip perleidžiamą kitokį turtą pagal būsimuosius, pasirinkimo ir kitokius sandorius.
30. Neprofesionalūs rinkos dalyviai – visi asmenys, išskyrus Lietuvos banką, finansų įstaigas, draudimo įmones, taip pat kitus asmenis, kurie gali kvalifikuotai įvertinti skolinimosi riziką.
31. Netiesioginė kontrolė – kontrolė, atsirandanti per kitas kontroliuojamas įmones arba kontroliuojamų įmonių kontroliuojamas įmones.
32. Palūkanos – pinigų suma, mokama už suteiktą paskolą, padėtą indėlį, skolos vertybinius popierius, perduotą naudoti turtą ar kitą skolinį reikalavimą, t. y. sutartyje nustatytas procentas, skaičiuojamas nuo padėto indėlio, suteiktos paskolos dydžio, skolos vertybinių popierių nominalios vertės arba perduoto naudotis turto ar kito skolinio reikalavimo vertės.
33. Pasirinkimo sandoris – sandoris, suteikiantis teisę, bet ne įsipareigojimą pirkti arba parduoti sandorio objektą už sutartą kainą sutartą dieną arba iki jos.
34. Pasitikėtinė (subordinuota) paskola – ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui suteikta paskola, jeigu yra tenkinamos visos nurodytos sąlygos:
1) paskola yra gauta pinigais;
2) paskolos davėjas paskolos sutartyje įsipareigoja nereikalauti iš paskolos gavėjo grąžinti paskolą prieš sutartyje nustatytą jos grąžinimo terminą;
3) (neteko galios nuo 2007 m. sausio 30 d.);
4) paskolos sutartyje yra nustatyta, kad paskolos gavėjo likvidavimo arba bankroto atveju paskolos davėjo reikalavimas pagal paskolos sutartį bus tenkinamas tik patenkinus kitų paskolos gavėjo kreditorių reikalavimus.
35. Pinigų tvarkymas – grynųjų pinigų inkasavimas, vežimas ir saugojimas, monetų ir banknotų skaičiavimas, jų tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimas bei pakavimas prieš grąžinant į apyvartą.
36. Rizikos prisiėmimas (sandoriai, turintys galimos rizikos požymių):
1) skolinimas, skolos vertybinių popierių pirkimas;
2) vekselių, čekių ir kitų skolinių įsipareigojimų diskontas;
3) finansinės garantijos, finansinio laidavimo arba visų kitų finansų įstaigos išleistų (jos arba kitų asmenų prievolėms užtikrinti) prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suteikimas, kitų finansų įstaigų finansinių garantijų arba finansinių laidavimų priėmimas;
4) prisiėmimas visų įsipareigojimų, pagal kuriuos finansų įstaiga įsipareigoja mokėti pagal jos priimtą mokėjimo reikalavimą arba priimti juos išpirkti, jeigu pirkėjas jų reikalauja;
5) kitų įmonių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimas, neatsižvelgiant į tai, kokiu tikslu ir kokiam laikui tai padaryta;
6) reikalavimų pagal įsipareigojimus mokėti pirkimas;
7) finansų įstaigai nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas naudotis kitiems asmenims pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį;
8) išvestinių finansinių priemonių išleidimas ir įsigijimas;
9) lėšų laikymas didesnės rizikos kredito įstaigose;
10) kiti priežiūros institucijos teisės aktuose nurodyti veiksmai.
37. Seifo kamerų nuoma – seifo kamerų, esančių nuolat saugomose patalpose, nuoma asmenims, kurie patys jose laiko savo vertybes.
38. Skolinimas:
1) pinigų sumos perdavimas skolininkui pagal paskolos ar kreditavimo sutartį;
2) piniginio reikalavimo, kylančio iš neatšaukiamo įsipareigojimo mokėti, pirkimas, išankstinis apmokėjimas (įskaitant faktoringą ir forfeitingą) arba diskontavimas, prisiimant skolinimo riziką arba jos neprisiimant, neatsižvelgiant į tai, į kieno apskaitą šie reikalavimai yra įtraukti ir kas pagal juos surenka pinigines lėšas.
39. Specialieji atidėjiniai (atidėjimai) – turto ir nebalansinių pretenzijų vertės sumažėjimo dydis, atitinkantis tikėtinų nuostolių galimybę.
40. Tarpusavyje susijusių klientų grupė:
1) du arba daugiau finansų įstaigos klientų, kurie, jeigu neįrodyta kitaip, sukelia vieną riziką, nes vienas iš jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja antrąjį arba kitus klientus, arba
2) du arba daugiau finansų įstaigos klientų, kurie nesusiję šios dalies 1 punkte nurodytais kontrolės santykiais, bet kuriuos reikia laikyti sukeliančiais vieną riziką, kadangi jie taip tarpusavyje susiję, kad jeigu vienas iš jų turėtų finansinių problemų, visų pirma lėšų pritraukimo arba grąžinimo sunkumų, antrasis arba visi kiti klientai, pritraukdami arba grąžindami lėšas, tikriausiai taip pat susidurtų su sunkumais.
41. Tauriųjų metalų prekyba – prekyba:
1) grynu auksu (auksu, kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 999,9/1000);
2) grynu sidabru ir platina (sidabru ir platina, kurių grynumas yra ne mažesnis kaip 999,9/1000);
3) aukso, sidabro ir platinos luitais arba kitokios formos, kuri yra pripažįstama tarptautinėse tauriųjų metalų rinkose, šiais metalais, neatsižvelgiant į jų grynumą;
4) numizmatikos tikslais monetomis iš tauriųjų metalų, nebuvusiomis arba buvusiomis apyvartoje.
42. (Neteko galios nuo 2012-01-01).
43. Vertimasis finansinių paslaugų teikimu:
1) deklaravimas ūkinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose (steigimo dokumentuose, licencijose, patentuose ir kt.), kad asmuo teikia finansines paslaugas;
2) veikla, kurios pagrindinę dalį sudaro finansinių paslaugų teikimas.
Atsisiųskite:
Sutarčių formos. Teisininkų konsultacijos | VŽ sutartys Visi įstatymai »

Prisijungti prie katalogo

Valiutų kursai

JAV doleris
USD 1,0242 €
Svaras sterlingų
GBP 1,1485 €
Lenkijos zlotas
PLN 0,2070 €
Baltarusijos rublis
BYN 0,4074 €
Kinijos juanis
CNY 0,1439 €
Šveicarijos frankas
CHF 1,0354 €
Lietuvos bankas, 2022-10-04

Akcijų kainos

Manchester United 13,27 +3,19%
Twitter 43,84 +2,57%
Western Digital 32,55 +1,15%
Nokia 4,27 -0,23%
Boeing 121,08 -3,39%
Philip Morris 83,01 -3,58%
Goodyear 10,09 -3,81%
Nike 83,12 -12,81%

Žaliavų kainos pasaulyje

Sidabras 19,08 -11,50%
Varis 7544,81 -16,40%
Apelsinai 0,84 -10,64%
Anglis 196,95 +16,09%
Ryžiai 418,00 -5,86%
Dujos (JAV) 7,26 -5,35%
Benzinas 3,48 -14,71%
Jautiena 5,84 -2,34%