Finansinių ataskaitų paieška, įmonių finansinės ataskaitos

Kada Registrų centrui reikia pateikti finansinių ataskaitų rinkinį – bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Tokį susirinkimą reikia surengti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Įmonės finansines ataskaitas Registrų centrui (RC) reikia pateikti per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Vadinasi, finansinės ataskaitos RC vėliausiai turi būti pateiktos iki penktojo mėnesio pabaigos – iki gegužės mėn. 31 d. Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 23 straipsnį mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi patvirtint ir pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Kodėl verta pateikti įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį – ataskaitas pateikusi įmonė lengviau gauna finansavimą, turi geresnius kredito reitingus, turi teisę gauti INVEGOS, nacionalinės plėtros įstaigos, finansavimą, turi geresnius kredito reitingus, turi daugiau pasitikėjimo darbo rinkoje, todėl gali rinktis tarp geresnių darbuotojų.

Kokios pasekmės nepateikus metinių finansinių ataskaitų – už finansinės ataskaitos nepateikimą laiku juridinio asmens vadovui gali būti skirta nuo 200 iki 3.000 Eur dydžio bauda, o bendrovė gali būti išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Kas privalo pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius - akcinės bendrovės; uždarosios akcinės bendrovės; kooperatinės bendrovės; žemės ūkio bendrovės; valstybės ir savivaldybės įmonės; užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai; Europos bendrovės; Europos kooperatinės bendrovės; mažosios bendrijos; labdaros ir paramos fondai ( jei nerengia metinės ataskaitos), asociacijos ( jei nerengia metinės ataskaitos) viešosios įstaigos, regionų plėtros tarybos.

Kokias ataskaitas teikia labai mažos įmonės – trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą. Tačiau jos gali pasirinkti teikti ir išsamesnes finansines ataskaitas. Tokiu atveju joms reikia pateikti ir aiškinamąjį raštą.

Kokias ataskaitas teikia mažos įmonės – sutrumpintą balansą ir sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą bei aiškinamąjį raštą. Mažųjų bendrovių balanso ir pelno nuostolių ataskaitos formos yra kiek ilgesnės nei labai mažų bendrovių.

Kokias ataskaitas teikia vidutinės ir didelės įmonės – balansą, pelno (nuostolių), pinigų srautų ataskaitas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą. Visoms akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms reikia pateikti ir metinį pranešimą (viešojo sektoriaus įmonėms – metines veiklos ataskaitas).

Kokias ataskaitas teikia asociacijos – metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą (auditoriaus išvadą, jeigu atliekamas auditas). Jeigu leidžia įstatymai, vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos, ji gali pateikti tik metinę ataskaitą.

Kokias ataskaitas teikia labdaros ir paramos fondai – metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą (audito išvadą, jeigu atliekamas auditas). Fondas, valdantis neliečiamąjį kapitalą, turi pateikti duomenis ir apie neliečiamojo kapitalo dydį paskutinę finansinių metų dieną. Fondas, kuris nevaldo neliečiamojo kapitalo ir, jam taikomų įstatymų nustatytais atvejais vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo rengia metinę ataskaitą, teikia metinę ataskaitą.

Kokias ataskaitas teikia viešosios įstaigos – metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, audito išvadą (jeigu atliekamas auditas).

Kokias ataskaitas teikia mažosios bendrijos – Ataskaitos sudaromos pagal 38 Verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ arba gali rinkti vadovautis bendromis AB, UAB taikomomis nuostatomis.

Kokios įmonės privalo pateikti metinį pranešimą – akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės.

Kas privalo pateikti konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį – tai privalo padaryti vidutinės ir didelės įmonių grupės kaip jas apibrėžia Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas.

Kas privalo pateikti įmonių grupės konsoliduotą metinį pranešimą – tai privalo padaryti vidutinės ir didelės įmonių grupės kaip jas apibrėžia Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas.

Kas privalo pateikti socialinės atsakomybės ataskaitą – viešojo intereso įmonės, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius viršija 500 ir įmonė atitinka didelės įmonės apibrėžimą.

Kas privalo pateikti konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą – viešojo intereso įmonės, kurios yra didelės įmonių grupės (darbuotojų skaičius viršija 500).

Kas teikia bendrovių valdymo ataskaitą – įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, į metinį pranešimą turi įtraukti bendrovių valdymo ataskaitą.

Kas teikia atlygio ataskaitą – įmonės, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, į metinį pranešimą įtraukia ir atlygio ataskaitą.

Kas teikia bendrovių valdymo ataskaitą – įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, įtraukia šią ataskaitą į metinį pranešimą.

Kas teikia mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą – didelės ir viešojo intereso įmonės, kurios yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonės.

Kas gali pateikti metinę ataskaitą (vietoj finansinių ataskaitų rinkinio) – labdaros ir paramos fondai ir asociacijos. Jos gali pasirinkti teikti ir platesnius finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinės ataskaitos

Taip pat ieškoti galite ir PVM kodų bei įmonių kodų.