VZ.lt
ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS.

Įstatymai ir kiti teisės aktai

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS

»
Visi įstatymai »
Šio Įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, nustatyti teisės gaminti, parduoti, įvežti, importuoti ir eksportuoti šiame Įstatyme reglamentuojamus alkoholio produktus suteikimo ūkio subjektams teisinius pagrindus.

Šis Įstatymas reglamentuoja santykius, susijusius su alkoholio produktų, maisto ir kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, eksportu, vartojimu, reklama, rėmimu, ir nustato valstybės alkoholio kontrolės Lietuvos Respublikoje pagrindus.

Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
1. Alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1,2 procento (alaus – didesnė kaip 0,5 procento).
2. Alkoholio kontrolė – šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų alkoholio produktų gamybos, įvežimo, importo, eksporto, prekybos, vartojimo, alkoholio reklamos visos valstybinio reglamentavimo priemonės, skirtos mažinti alkoholio bendrąjį suvartojimą, taip pat alkoholinių gėrimų, kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, vartojimo kenksmingas pasekmes sveikatai ir ūkiui.
3. Alkoholio produktai – nedenatūruotas ir denatūruotas (įskaitant dehidratuotą ir denatūruotą) žemės ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (toliau – etilo alkoholis), alkoholiniai gėrimai, maistiniai ir nemaistiniai alkoholiniai tirpalai su kvapiųjų medžiagų priedais (toliau – alkoholiniai tirpalai) ir etilo alkoholio turinčios žaliavos (toliau – žaliavos).
4. Alkoholio reklama – bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, skatinanti įsigyti ar vartoti alkoholio produktus.
5. Eksportas – alkoholio produktų išvežimas iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, išskyrus valstybes Europos ekonominės erdvės susitarimo šalis (Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybes) (toliau – Europos ekonominės erdvės valstybės) ir Turkiją.
6. Etilo alkoholis (toliau – alkoholis) – sotusis monohidroksilis alkoholis, kuris veikia psichiką ir gali lemti pripratimą bei priklausomybę nuo jo.
7. Importas – alkoholio produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.
8. Įvežimas –alkoholio produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką (išskyrus fizinių asmenų įvežamus alkoholio produktus) iš Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos.
9. Masiniai renginiai – šventės, festivaliai ir kiti renginiai, kuriuos organizuoja valstybės ar savivaldybių institucijos, taip pat kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, suderinę renginio laiką ir kitą jo organizavimo tvarką su atitinkamomis savivaldybės institucijomis (kai toks suderinimas būtinas pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą).
10. Namų gamybos alkoholiniai gėrimai – fizinio asmens pagaminti alkoholiniai gėrimai.
11. Natūralios fermentacijos alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kuriuose visas etilo alkoholis yra gautas alkoholio rauginimo būdu, toliau nedistiliuojant ir nepridedant alkoholio produktų, turinčių distiliuoto ar rektifikuoto etilo alkoholio.
12. Nestacionarios viešojo maitinimo įmonės – viešojo maitinimo įmonės, įrengtos laikantis viešojo maitinimo įmonėms taikomų higienos normų ir taisyklių laikinuose statiniuose (kuriuose vykdoma viešojo maitinimo veikla), neregistruojamuose nekilnojamojo turto registre.
13. Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis – etilo alkoholis, pagamintas iš produktų, nenurodytų Europos Bendrijos steigimo sutarties 1 priede.
14. Orlaivių ir laivų atsargos – alkoholiniai gėrimai, skirti keleiviams naudoti (vartoti) orlaiviuose ir (arba) laivuose.
15. Specializuota alkoholinių gėrimų prekybos įmonė (prekybos įmonės specializuotas alkoholinių gėrimų prekybos skyrius) – prekybos įmonė (prekybos įmonės skyrius), kurios (kurio) prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai arba alkoholiniai gėrimai ir lydimojo asortimento prekės (nealkoholiniai gėrimai, sultys, butelių atidarymo ir uždarymo įrankiai, pakuotės buteliams, taurės, stiklinės, tabako gaminiai, degtukai ir žiebtuvėliai).
16. Partija – vienodomis sąlygomis pagaminto arba supakuoto parduoti skirtų alkoholio produkto vienetų grupė, kuriai taikomi tie patys produkto saugos ir atitikties reikalavimai.
17. Stacionarios prekybos įmonės ir stacionarios viešojo maitinimo įmonės – prekybos ir viešojo maitinimo įmonės, kurių pastatams (kuriuose vykdoma prekybos ar viešojo maitinimo veikla), kaip nekilnojamajam turtui, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nustato teisinę registraciją.
18. Ugdymo įstaigos – formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos.
19. Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis – etilo alkoholis, pagamintas iš žemės ūkio kilmės produktų, nurodytų Europos Bendrijos steigimo sutarties 1 priede.
Straipsnio redakcija nuo 2012-01-01:
2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
1. Alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1,2 procento (alaus – didesnė kaip 0,5 procento).
2. Alkoholinių gėrimų parduotuvė – parduotuvė, kurios prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai arba alkoholiniai gėrimai ir gretutinės prekės (sultys ir kiti nealkoholiniai gėrimai, butelių atkimšimo ir užkimšimo įrankiai, butelių pakuotės, taurės, stiklinės, tabako gaminiai, degtukai ir žiebtuvėliai).
3. Alkoholinių gėrimų skyrius – parduotuvės skyrius, kurio prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai arba alkoholiniai gėrimai ir gretutinės prekės (sultys ir kiti nealkoholiniai gėrimai, butelių atkimšimo ir užkimšimo įrankiai, butelių pakuotės, taurės, stiklinės, tabako gaminiai, degtukai ir žiebtuvėliai).
4. Alkoholio kontrolė – šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų alkoholio produktų gamybos, įvežimo, importo, eksporto, prekybos, vartojimo, alkoholio reklamos visos valstybinio reglamentavimo priemonės, skirtos mažinti alkoholio bendrąjį suvartojimą, taip pat alkoholinių gėrimų, kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, vartojimo kenksmingas pasekmes sveikatai ir ūkiui.
5. Alkoholio produktai – nedenatūruotas ir denatūruotas (įskaitant dehidratuotą ir denatūruotą) žemės ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (toliau – etilo alkoholis), alkoholiniai gėrimai, maistiniai ir nemaistiniai alkoholiniai tirpalai su kvapiųjų medžiagų priedais (toliau – alkoholiniai tirpalai) ir etilo alkoholio turinčios žaliavos (toliau – žaliavos).
6. Alkoholio reklama – bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, skatinanti įsigyti ar vartoti alkoholio produktus.
7. Eksportas – alkoholio produktų išvežimas iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, išskyrus valstybes Europos ekonominės erdvės susitarimo šalis (Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybes) (toliau – Europos ekonominės erdvės valstybės) ir Turkiją.
8. Etilo alkoholis (toliau – alkoholis) – sotusis monohidroksilis alkoholis, kuris veikia psichiką ir gali lemti pripratimą bei priklausomybę nuo jo.
9. Įmonė – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas užsienio juridinio asmens filialas.
10. Importas – alkoholio produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.
11. Įvežimas – alkoholio produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką (išskyrus fizinių asmenų įvežamus alkoholio produktus) iš Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos.
12. Masiniai renginiai – šventės, festivaliai ir kiti renginiai, kuriuos organizuoja valstybės ar savivaldybių institucijos, taip pat kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, suderinę renginio laiką ir kitą jo organizavimo tvarką su atitinkamomis savivaldybės institucijomis (kai toks suderinimas būtinas pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą).
13. Mažmeninės prekybos vieta – parduotuvė, automobilinė parduotuvė, paviljonas, kuriuose verčiamasi mažmenine prekyba ir kurie yra įrengti laikantis maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
14. Namų gamybos alkoholiniai gėrimai – fizinio asmens pagaminti alkoholiniai gėrimai.
15. Natūralios fermentacijos alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kuriuose visas etilo alkoholis yra gautas alkoholio rauginimo būdu, toliau nedistiliuojant ir nepridedant alkoholio produktų, turinčių distiliuoto ar rektifikuoto etilo alkoholio.
16. Nestacionarioji mažmeninės prekybos vieta – mažmeninės prekybos vieta, įrengta Nekilnojamojo turto registre neregistruojamame laikinajame statinyje.
17. Nestacionarioji viešojo maitinimo vieta – viešojo maitinimo vieta, įrengta Nekilnojamojo turto registre neregistruojamame laikinajame statinyje.
18. Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis – etilo alkoholis, pagamintas iš produktų, nenurodytų Europos bendrijos steigimo sutarties 1 priede.
19. Orlaivių ir laivų atsargos – alkoholiniai gėrimai, skirti keleiviams naudoti (vartoti) orlaiviuose ir (arba) laivuose.
20. Partija – vienodomis sąlygomis pagaminto arba supakuoto parduoti skirtų alkoholio produkto vienetų grupė, kuriai taikomi tie patys produkto saugos ir atitikties reikalavimai.
21. Paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.
22. Specialioji prekybos vieta – tarptautiniame jūrų ar oro uoste ar Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiosiomis šalimis perėjimo punkte įsteigtame akcizais apmokestinamų prekių ir (ar) prekių, kurioms taikomos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, sandėlyje įrengta parduotuvė, kurioje alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams.
23. Stacionarioji mažmeninės prekybos vieta – mažmeninės prekybos vieta, įrengta Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre įregistruotame pastate.
24. Stacionarioji viešojo maitinimo vieta – viešojo maitinimo vieta, įrengta Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre įregistruotame pastate.
25. Ugdymo įstaigos – formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos.
26. Viešojo maitinimo vieta – laikantis maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų viešojo maitinimo reikalavimų įrengti restoranas, kavinė, baras ar kita maisto tvarkymo vieta, kurioje yra ruošiamas, gaminamas ir realizuojamas maistas, skirtas viešajam maitinimui.
Atsisiųskite:
Visi įstatymai »

Prisijungti prie katalogo

Akcijų kainos

Exxon Mobil 99,12 +4,04%
Nike 91,10 +2,78%
Western Digital 37,17 +1,95%
AutoZone 2245,45 +1,83%
Goldman Sachs 309,00 -1,86%
JPMorgan 110,39 -2,11%
Harley-Davidson 36,99 -2,63%
Hasbro 68,29 -3,11%

Žaliavų kainos pasaulyje

Jautiena 5,84 -2,34%
Varis 7544,81 -16,40%
Dujos (JAV) 7,26 -5,35%
Apelsinai 0,84 -10,64%
Cukrus 0,77 -2,53%
Dyzelis 3,70 -15,14%
Nafta 86,52 +3,46%
Auksas 1732,74 -5,65%