VZ.lt
PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS.

Įstatymai ir kiti teisės aktai

PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS

Visi įstatymai »
Šis įstatymas reglamentuoja profesinių pensijų kaupimo organizavimo sąlygas ir tvarką Lietuvos Respublikoje.

Šiuo įstatymu siekiama suderinti profesinių pensijų kaupimo reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais įstatymo priede.

Šis įstatymas taikomas visoms asociacijoms, veikiančioms kaip profesinių pensijų fondo(-ų) dalyvių asociacijos (toliau – pensijų asociacija) Lietuvos Respublikoje. Asociacijų įstatymas pensijų asociacijoms taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis įstatymas. Gyvybės draudimo įmonių profesinių pensijų kaupimo veiklai šio įstatymo taikymas yra numatytas jo septintajame skirsnyje.

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Analogiškas subjektas – pensijų asociacijai prilyginamas (analogiškas) subjektas, tuo pačiu tikslu įsteigtas kitoje valstybėje narėje, neatsižvelgiant į jo teisinę formą ar į tai, kaip jis vadinamas buveinės valstybėje narėje.
2. Apibrėžtų įmokų profesinių pensijų fondas (toliau – apibrėžtų įmokų pensijų fondas) – profesinių pensijų fondas, kuriame dalyviams priklausančių pensijų išmokų dydis priklauso nuo sumokėtų įmokų ir turto vertės pokyčio, o pensijų išmokos dydis negarantuojamas.
3. Apibrėžtų išmokų profesinių pensijų fondas (toliau – apibrėžtų išmokų pensijų fondas) – profesinių pensijų fondas, kurio taisyklėse garantuojama tam tikro dydžio investicijų grąža arba tam tikro dydžio pensijų išmoka ir kurio pensijų išmokų dydis nėra tiesiogiai priklausomas nuo sumokėtų įmokų ir turto vertės pokyčio.
4. Apskaitos vienetas – kaip ši sąvoka apibrėžta Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme.
5. Biometrinės rizikos – rizikos, susijusios su dalyvio mirtimi, žala sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo, darbingumo netekimu, liga ar ilgaamžiškumu.
6. Buveinės valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė, kurioje yra pensijų asociacijos ar analogiško subjekto buveinė ir jo pagrindinė administracija arba, jeigu šis subjektas neturi buveinės, jo pagrindinė administracija.
7. Europos Sąjungos valstybė (toliau – valstybė narė) – kaip ši sąvoka apibrėžta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.
8. Finansuojantis subjektas (įmokų mokėtojas) – bet kuri įmonė, įstaiga ar organizacija ar fizinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys arba savarankiškai dirbantis asmuo ir mokantis pensijų įmokas į pensijų asociacijos profesinių pensijų fondą(-us) arba sudaręs gyvybės draudimo sutartį, pagal kurią kaupiamos profesinės pensijos.
9. Gyvybės draudimo įmonė (toliau – draudimo įmonė) – įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje ir veikianti Akcinių bendrovių ir Draudimo įstatymų nustatyta tvarka, kitų Europos Sąjungos valstybių narių gyvybės draudimo įmonės filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir veikiantis Draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
10. Gyvybės draudimo sutartis, pagal kurią kaupiamos profesinės pensijos – gyvybės draudimo įmonės, turinčios teisę vykdyti profesinių pensijų kaupimo veiklą, ir finansuojančio subjekto (draudėjo) draudimo sutartis, pagal kurią finansuojantis subjektas (draudėjas) įsipareigoja mokėti joje nustatytą įmoką, o finansuojančio subjekto darbuotojai (ar savarankiškai dirbantis asmuo, kai jis pats moka pensijų įmokas) draudimo sutarties bei šio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įgyja teisę į pensijų išmokas.
11. Grynieji aktyvai – kaip ši sąvoka apibrėžta Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme.
12. Išmokų gavėjas – asmuo, gaunantis pensijų išmokas.
13. Išvestinės investicinės priemonės – kaip ši sąvoka apibrėžta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.
14. Komandiruotas darbuotojas – asmuo, išsiųstas laikinai dirbti į kitą valstybę narę ir kuriam pagal ES Tarybos Reglamento Nr. 1408/71/EEB II dalies sąlygas toliau taikomi kilmės valstybės narės teisės aktai.
15. Minimalus dalyvavimo laikotarpis – pensijų asociacijos įstatuose ar profesinių pensijų fondo(-ų) taisyklėse nustatytas minimalus dalyvavimo pensijų asociacijos profesinių pensijų fonde(-uose) laikotarpis, ne ilgesnis kaip 2 metai, kurio neišbuvus, išskyrus šio įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje bei 26 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, laikoma, kad dalyvis neįgijo nuosavybės teisių į jo vardu profesinių pensijų fonde sukauptą pensijų turto dalį. Minimaliu dalyvavimo laikotarpiu sudarius gyvybės draudimo sutartį, pagal kurią kaupiamos profesinės pensijos, yra laikomas ne ilgesnis kaip 2 metų draudimo taisyklėse nustatytas nuo dalyvio apdraudimo skaičiuojamas laikotarpis, kuriam pasibaigus finansuojantis subjektas praranda teisę būti naudos gavėju to dalyvio atžvilgiu ar atgauti išperkamąją sumą, sukauptą iš dalyvio vardu mokėtų įmokų.
16. Nepriekaištingos reputacijos asmenys – kaip ši sąvoka apibrėžta Draudimo įstatyme ir Finansinių priemonių rinkų įstatyme.
17. Pensijų anuitetas – kaip ši sąvoka apibrėžta Pensijų sistemos reformos įstatyme.
18. Pensijų asociacija – asociacija, veikianti pagal šį įstatymą profesinių pensijų kaupimo tikslu, įsteigta atskirai nuo finansuojančio subjekto (darbdavio) ar savarankiškai dirbančių asmenų interesams atstovaujančios organizacijos ir kurios tikslas – teikti savo pensijų fondo(-ų) dalyviams pensijų išmokas, susijusias su profesine veikla, pagal pensijų asociacijos steigimo sutartį.
19. Pensijų fondo dalyvis (toliau – dalyvis) – pensijų asociacijos narys, pasirinkęs asociacijos profesinių pensijų fondą, o jo profesinė veikla suteikia ar suteiks teisę gauti pensijų išmokas pagal šio profesinių pensijų fondo taisykles.
20. Pensijų turtas – kaip ši sąvoka apibrėžta Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme.
21. Pensijų turto valdymas:
1) investicinių sprendimų priėmimas ir vykdymas;
2) buhalterinės apskaitos tvarkymas, teisės aktų laikymosi vidaus kontrolė, grynųjų aktyvų skaičiavimas, profesinių pensijų fondo dalyvių sąrašo tvarkymas, pensijų sąskaitų atidarymas, tvarkymas ir uždarymas, operacijų, susijusių su pensijų įmokų priėmimu ir pensijų išmokų mokėjimu (išskyrus atliekamas pensijų turto saugotojo), vykdymas, pinigų konvertavimas į apskaitos vienetus ir apskaitos vienetų konvertavimas į pinigus, pajamų paskirstymas, apskaitos vieneto vertės nustatymas, atsiskaitymas sandorių pagrindu, duomenų apie atliktas operacijas saugojimas;
3) rinkodaros veikla, informacijos teikimas turto valdymo sutartyse nustatyta tvarka;
4) kita veikla, susijusi su šios dalies 1–3 punktuose nurodyta veikla.
22. Periodinė ataskaita – kaip ši sąvoka apibrėžta Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme.
23. Pinigų rinkos priemonės – kaip ši sąvoka apibrėžta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.
24. Priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri nėra buveinės valstybė narė ir kurios socialinės apsaugos ir darbo teisės normos, reglamentuojančios pensijų kaupimą profesinių pensijų fonduose, taikomos finansuojančio subjekto ir dalyvių santykiams.
25. Profesinės pensijos (pensijų išmokos) – profesinių pensijų fondo taisyklėse numatyta išmoka šio fondo dalyviui, sulaukusiam joje nustatytą senatvės pensijos amžių ar atitinkančiam kitas profesinių pensijų fondo taisyklėse numatytas sąlygas pensijų išmokai gauti, teisė į kurią yra susijusi su dalyvio profesine veikla ir kuri bent iš dalies buvo kaupiama iš finansuojančio subjekto pensijų įmokų. Pensijų išmokomis nelaikomi priedai ir išmokos, nustatyti šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje ir 29 straipsnyje.
26. Profesinių pensijų fondas (toliau – pensijų fondas) – fondo dalyviams ir šio įstatymo nustatytais atvejais įmokų mokėtojams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas.
27. Profesinių pensijų fondo taisyklės (toliau – pensijų fondo taisyklės) – šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintas dokumentas, apibrėžiantis pensijų įmokų mokėjimo, pensijų turto investavimo tvarką ir nustatantis, kokios pensijų išmokos ir kokiomis sąlygomis yra suteikiamos pensijų fondo dalyviams, taip pat kitas šio įstatymo reikalaujamas nuostatas.
28. Savarankiškai dirbantys asmenys – kaip ši sąvoka apibrėžta Valstybinio socialinio draudimo įstatyme.
29. Techniniai atidėjiniai – teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuota turto suma, atitinkanti finansinius iš pensijų asociacijos apibrėžtų išmokų pensijų fondo taisyklių atsirandančius pensijų asociacijos įsipareigojimus dalyviams.
30. Vertybiniai popieriai – kaip ši sąvoka apibrėžta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.
Atsisiųskite:
Visi įstatymai »

Prisijungti prie katalogo

Valiutų kursai

JAV doleris
USD 0,9498 €
Svaras sterlingų
GBP 1,1573 €
Lenkijos zlotas
PLN 0,2128 €
Baltarusijos rublis
BYN 0,3816 €
Kinijos juanis
CNY 0,1361 €
Šveicarijos frankas
CHF 1,0108 €
Lietuvos bankas, 2022-12-08

Akcijų kainos

Xerox 15,80 +3,07%
Macy's 22,96 +1,91%
3M 126,35 +1,42%
Kraft Heinz Co 39,89 +1,19%
Hewlett-Packard 27,83 -1,70%
Wells Fargo 42,45 -2,19%
Google 95,15 -2,22%
Nasdaq 64,84 -3,24%

Žaliavų kainos pasaulyje

Dujos (JAV) 7,76 -11,72%
Jautiena 5,65 -1,05%
Vištiena 3,31 -0,30%
Auksas 1680,78 -4,75%
Sidabras 18,94 -3,96%
Anglis 196,95 +16,09%
Benzinas 2,64 -12,87%
Kava 5,91 -0,17%