Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai

Privatumo politika (ataskaitos)

Bendrosios nuostatos dėl privatumo perkant ataskaitas apie įmones

Creditinfo pripažįsta privatumo svarbą ir rūpinasi asmens duomenų apsauga. Creditinfo palaiko tarptautinius žmogaus teisių standartus ir stengiasi užtikrinti aukštus ir nuoseklius pagarbos privatumui standartus. Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad Creditinfo gerbia ir saugo duomenų subjektų privatumą.

 

Creditinfo kaip bendrovė, sukūrusi ir valdanti kredito biurą, siekia užtikrinti savo veiklos skaidrumą, kuris būtinas pasitikėjimui rinkoje užtikrinti. Creditinfo, siekdama apsaugoti asmens duomenis:

 

  • pasitelkia geriausios praktikos pavyzdžius rinkoje, dirbant su asmenine informacija ir užtikrinant jos apsaugą bei saugumą, taip pat paaiškinant kaip asmeninė informacija naudojama;
  • duomenis renka ir apdoroja tik turint tinkamą teisinį pagrindą. Creditinfo imasi priemonių ir formuoja tinkamą praktiką, kad Creditinfo partneriai, teikdami ir gaudami asmeninę informaciją iš Creditinfo, užtikrintų tinkamo teisinio pagrindo buvimą.
  • renka tik tuos asmens duomenis, kurie yra tinkami ir tokios apimties, kuri būtina siekiant tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • tvarko asmens duomenis sąžiningai ir teisėtai visose veiklos srityse. Tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiai duomenų tvarkymo užduočiai atlikti, tuo pačiu, visada skirdama dėmesį klientų privatumo apsaugai.
  • nelaiko asmens duomenų ilgiau nei reikalaujama pagal įstatymus ar būtina vykdyti Creditinfo veiklą. Kai asmens duomenys tampa nebereikalingi įgyvendinti siekiamus tikslus, duomenis sunaikina arba padaro anonimiškais.
  • užtikrina asmens duomenų tikslumą ir atnaujinimą. Suteikia tinkamas priemones klientams gauti informaciją apie saugomus asmens duomenis ir galimybę pataisyti netikslumus;
  • atsakingai tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdama teisėtų interesų ir tikslų - įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą.
  • valdžios institucijoms teikia asmens duomenis tik tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Creditinfo, pateikdama asmens duomenis, tikrina konkretaus prašymo teisinį pagrindą ir pagrįstumą, kiek tai įmanoma Creditinfo veikloje.
  • reguliariai vertina privatumo riziką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, tvarkymu ir saugojimu, ir rengia atitinkamas rizikos mažinimo strategijas, kuriomis siekiama spręsti šią riziką.
  • reikalauja, kad teikėjai, partneriai bei tvarkytojai, pagal šioje politikoje numatytą apsaugos lygį, elgtųsi labai atsakingai, siekdama, kad būtų išvengta surinktų asmens duomenų praradimo, vagystės, neteisėto atskleidimo ar netinkamo panaudojimo. Creditinfo tikisi, kad teikėjai, partneriai bei tvarkytojai tvarkys tokius duomenis sąžiningai ir teisėtai visose savo veiklos srityse.

   
Creditinfo darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo pareigos, numatytos įstatymuose bei rašytiniuose susitarimuose dėl informacijos neatskleidimo.

 

Creditinfo paiso pritaikytosios bei standartizuotosios duomenų apsaugos principų:

 

 • Creditinfo, tiek nustatydama duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, įskaitant duomenų kiekio mažinimą bei kitas priemones numatytas šiose Taisyklėse žemiau;
 • Creditinfo standartizuotai tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini kiekvienam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui.

 

Standartizuotas duomenų tvarkymas apima reikalavimų laikymąsi surinktų asmens duomenų kiekiui, jų tvarkymo apimčiai, jų saugojimo laikotarpiui ir jų prieinamumui, įskaitant tai, kad be fizinio asmens įsikišimo su asmens duomenimis negalėtų susipažinti neribotas fizinių asmenų skaičius.

Creditinfo fiksuoja asmens duomenų saugumo pažeidimus ir kilus pareigai - praneša apie pažeidimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei (jei taikoma) - duomenų subjektams.

Creditinfo samdo duomenų apsaugos pareigūną, kuris padeda prižiūrėti asmens duomenų tvarkymo procesus, bendradarbiauti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija bei duomenų subjektais. Duomenų apsaugos pareigūnas pasiekiamas el. paštu [email protected]

 

Kokiais tikslais renkame ir kaip naudojame duomenis?

 

Suprantame Jūsų lūkesčius dėl privatumo, todėl įsipareigojame tinkamai jį saugoti. Jūsų asmens duomenų tvarkymą nustato ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, kredito biuras Creditinfo tvarko Jūsų pateiktus duomenis užsakymo metu tik PVM sąskaitos-faktūros išrašymo ir galimybės kontaktuoti su Klientu tikslais. Užsakymo metu Jūs pateikiate šiuos duomenis (dalis duomenų nėra privalomi, jie nepažymėti žvaigždute, galite pasirinktinai juos nurodyti arba ne): vardas, pavardė, adresas, elektroninis paštas, adresas, telefono numeris, įmonės kontaktinis asmuo, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris. Creditinfo įsipareigoja saugoti šiuos duomenis ir neperduoti jokiai kitai trečiajai šaliai, išskyrus kai kitaip nustatyta teisės aktuose.
Duomenys saugomi 3 metus.

Creditinfo biuras kaupia įvairius asmens duomenis siekiant įvertinti fizinių ir juridinių asmenų kreditingumą. Juridinių bei fizinių asmenų kreditingumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslas - duomenų teikimas teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti asmens kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Plačiau apie tai:

https://www.manocreditinfo.lt/Privatumas

 

Jūs turite teisę:

 

 • reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, atšaukiate sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
 • kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar teisėtu interesu, - nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
 • kai asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar sutartimi, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikė Creditinfo, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Creditinfo tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

 

Informacija teikiama el. paštu [email protected] arba atvykus į mūsų biurą adresu A. Goštauto 40A, Vilnius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Elektroniniu būdu paklausimai priimami tik teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę.

 

Su Creditinfo duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu: [email protected]. Taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, www.ada.lt arba į teismą.