Dokumentų šablonai

Mažosios bendrijos (MB) steigimo dokumentai

Mažosios bendrijos (MB) steigimo dokumentų pavyzdys. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma. Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai. Pildymo rekomendacijos. Kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas ir keli steigėjai.
Bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno Bendrijos nario asmeniniams poreikiams turi teisę paimti ir jas gauti Bendrijos narys. Paėmęs (gavęs) Bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams Bendrijos narys surašo lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentą. Lėšų paėmimo (perdavimo) dokumente nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos lėšų išmokėjimo pagrindas – lėšos kaip avansu išmokamas pelnas Bendrijos nariui (Bendrijos nario vardas, pavardė) jo asmeniniams poreikiams; Bendrijos nario gautų lėšų suma (skaičiais ir žodžiais), Bendrijos nario vardas, pavardė, parašas ir patvirtinimas apie lėšų gavimą. Bendrijos narys negali paimti ir gauti Bendrijos lėšų jo asmeniniams poreikiams, jeigu: Bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki prašymo gavimo dienos; išmokėjusi lėšų Bendrijos nariui Bendrija negalės įvykdyti savo prievolių, kurių terminai sueina per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Asmuo, pageidaujantis tapti Bendrijos nariu, pateikia prašymą Bendrijos nariui tapti nauju Bendrijos nariu. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Bendrijos nariu (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), numatomas jo įnašas į Bendriją, šio įnašo dydis, įnešimo tvarka ir terminai. Bendrijos narys, gavęs asmens, pageidaujančio tapti nauju Bendrijos nariu, prašymą, atitinkantį šiuose nuostatuose nustatytus reikalavimus, priima sprendimą dėl naujo Bendrijos nario priėmimo. Kai priimamas sprendimas priimti naują Bendrijos narį, sprendime nurodomas į Bendriją priimamas asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), jo įnašas į Bendriją, įnašo dydis – suma (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis), įnešimo tvarka ir terminai. Kartu su sprendimu dėl naujo Bendrijos nario priėmimo priimamas sprendimas dėl šių nuostatų pakeitimo. Bendrijos nariui priėmus sprendimą į Bendriją priimti naują narį, pageidavęs nariu tapti asmuo juo tampa, perdavęs Bendrijai sprendime nurodytą įnašą arba raštu įsipareigojęs jį įnešti į Bendriją sprendime nurodyta tvarka ir terminais, po to, kai Juridinių asmenų registre įregistruojami pakeisti Bendrijos nuostatai.
Atsisiųskite:
Pavyzdys (pvz.):
Mažosios bendrijos (MB) steigimo dokumentai