VZ.lt
Rekvizitai.lt 立陶宛黃頁

2-trans in Šiauliai district

Vytauto Krištopaičio įmonė
VKII

地址: Ventos g. 154A, Kuršėnai, LT-81171 Šiaulių r.
活動: 运输服务; 服装; 零售; 鞋类; 食雜貨店.
Gāi gōngsī yú 1998 nián kāishǐ yùnyíng, zài sān gè lǐngyù kāizhǎn yèwù: Yùnshū hé wùliú fúwù, língshòu hé pīfā shípǐn, língshòu hé pīfā fúzhuāng hé xié lèi. Píngjiè 23 nián de chénggōng shāngyè jīngyàn, wǒmen kěyǐ wéi hézuò huǒbàn tígōng gāo zhìliàng de běndì hé guójì yùnshū fúwù. Wǒmen yě duì jiāoyì de cháng qī...
Transmetas
地址: Paukščių Tako g. 10, Šilėnų k., LT-80133 Šiaulių r.
活動: 运输服务.
Adomo transportas
地址: Šiaulių r.
活動: 运输服务.
Transelus
地址: Aušros g. 37B, Kuršėnai, LT-81130 Šiaulių r.
活動: 运输服务.
Transjora
地址: Šiaulių g. 18, Kuršėnai, LT-81134 Šiaulių r.
活動: 物流.
Mariaus Transportas
地址: Topolių g. 6, Bazilionai, LT-80162 Šiaulių r.
活動: 物流; 运输服务.
Transmylia
地址: Guobų g. 1, Vinkšnėnų k., LT-76121 Šiaulių r.
活動: 运输服务; 物流.
ML transportas
地址: Pušų g. 5, Bubių k., LT-80203 Šiaulių r.
活動: 运输服务.
REDA transport
地址: Taikos g. 39, Pakumulšiai, LT-81207 Šiaulių r.
活動: 运输服务.
Translada
地址: Sodo g. 16, Kuršėnai, LT-81178 Šiaulių r.
活動: 其他活动.
UAB AV TRANSPORT
地址: Ežero g. 26, Kairiai, LT-80109 Šiaulių r.
活動: 物流.
Transgusta
地址: Bridų g. 3A, Bridų k., LT-76100 Šiaulių r.
活動: 运输服务.
Transluga
地址: Svajonių g. 27A, Ginkūnų k., LT-81498 Šiaulių r.
活動: 运输服务.
Transportluka
地址: Skrydžio g. 1, Ginkūnai, LT-81498 Šiaulių r.
活動: 运输服务.
A. Aleknos transportas
地址: Alyvų g. 9, Kairiai, LT-80115 Šiaulių r.
活動: 运输服务.
显示 150 的搜索结果第 167。请细化搜索条件。

外汇汇率

美元
USD 0.9454 €
英镑
GBP 1.1790 €
波兰兹罗提
PLN 0.2157 €
白俄罗斯卢布
BYN 0.2833 €
中国人民币
CNY 0.1416 €
丹麦克朗
DKK 0.1344 €
乌克兰赫里纳
UAH 0.0315 €
加元
CAD 0.7393 €
土耳其里拉
TRY 0.0595 €
挪威克朗
NOK 0.0974 €
捷克克朗
CZK 0.0405 €
日元
JPY 0.0074 €
澳元
AUD 0.6676 €
瑞典克朗
SEK 0.0953 €
瑞士法郎
CHF 0.9728 €
银行立陶宛, 2022-05-21