VZ.lt
Rekvizitai.lt 立陶宛黃頁

公司 Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"

Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"

公司代碼 176592317
增值稅代碼 LT765923113
经理 Tomas Barauskas
地址 Papynaujo k., LT-75342 Šilalės r.
電話 Agroserviso Kooperatyvas Pynauja 電話
手机 Agroserviso Kooperatyvas Pynauja 手机
会计师电话 Agroserviso Kooperatyvas Pynauja 会计师电话
傳真 Agroserviso Kooperatyvas Pynauja 傳真
電子郵件 電子郵件地址 通過電子郵件聯繫 »
網站 http://www.pynauja.lt
工作时间 I-V 08.00-17.00
员工 33 员工
平均工资 1,070.96 € (女性 964.73 €; 人 1,094.05 €) (2023-01)
营业额 2021: 5 157 545 欧元 营业额的故事 »
净利润 2021: 22 076 欧元 更多的 »
交通运输 2023-03: 6 汽车 (5 自己, 1 二手)
公司年龄 28 年 5 个月 18 天
平均评分
5.4 / 10 (票 30)

公司簡介:

Wǒmen de àihào - gōngzuò, wǒmen de mùbiāo - pǐnzhí!

Shēngchǎn jiànzhú mùcái hé EN PLUS rènzhèng de mù kēlì.

AK“Pynauja” gōngsī zì 1994 nián yǐlái yǐ chénggōng yùnyíng 20 duōnián. Gāi gōngsī cóng jiànzhú mùcái zhìzào hé língshòu ránliào kāishǐ. Jiànyú shìchǎng xūqiú, wǒmen kāishǐ shēngchǎn huánbǎo ránliào mù kēlì. Zhè shì yī zǔ yuē 40 míng yuángōng.
Gāi gōngsī de zhǔyào huódòng shì:

*Jiànzhú mùcái shēngchǎn de gège fāngmiàn;
*mùcái jìnzì (cóng méijūn hé fǔlàn, jìnpào guīgé shēndù);
*shānmù qiú tuán shēngchǎn;
*shānmù yuánmù cǎigòu (dài huí wǒmen de yùnshū);
*zài quánqiú gège guójiā xiāoshòu chǎnpǐn.

Qítā huódòng:

*Shíyóu chǎnpǐn hé yèhuà qì chēliàng língshòu;
*láizì ruìdiǎn de èrshǒu hé xīn mùcái yuánmù qiēgē hé jiāgōng shèbèi de màoyì;

wǒmen shēngchǎn zuìgāo zhìliàng de yōuzhì 6 háomǐ báisè yún shān mù kēlì. Wǒmen yú 2010 nián kāishǐ shēngchǎn mù kēlì. Duìyú EN hé mù kēlì shēngchǎn, wǒmen shǐyòng wǒmen de jù mù chǎng de mùxiè hé jùmò, yīncǐ wǒmen bǎozhèng yuáncáiliào de zhìliàng. Wǒmen shǐyòng de mùcái shì yún shān, qiēgē qián de yuánmù bèi bāopí, suǒyǐ wǒmen dédào yī zhǒng gānjìng de yuáncáiliào, méiyǒu rènhé zázhí. Zào lì bù shǐyòng rènhé huàxué tiānjiājì huò nián hé jì, yīncǐ wǒmen shēngchǎn de kēlì shì yī zhǒng huánbǎo chǎnpǐn. Zuìchū, wǒmen cóng yījiā déguó gōngsī Amandus Kahl GmbH&Co. KG huòdéle yī tái yìnshuā jī, yìnshuā nénglì wèi 1.5 Dūn/xiǎoshí. Tōngguò guānchá shìchǎng xūqiú de bùduàn zēngjiā, juédìng gòumǎi dì èr tái yāzhà jī--CPM--qí chǎnnéng wéi 3 dūn/xiǎoshí. Wǒmen di yàowán kěyòng yú lìtáowǎn jiātíng hé záxiàng guōlú fáng. Wǒmen yě zài bùtóng de guójiā xiāoshòu: Yìdàlì, déguó, bǐlìshí, ruìdiǎn, fàguó děng.

Wǒmen yú 2010 nián kāishǐ shēngchǎn mù zhì xiǎo qiú. Zì 2016 nián yǐlái, wǒmen shōugòule fúhé EN Plus rènzhèng de gāo pǐnzhí xiǎo qiú. Diǎnjī cǐ liànjiē jí kě chákàn. Http://Www.Enplus-pellets.Eu/production/certified-producers/

wǒmen de kēlì de zhǔyào cānshù (EN Plus rènzhèng yāoqiú):
Zhíjìng:6 Háomǐ
rè zhí:≥16.5≤19Mj/ kg
shīdù:≤10%
Huīfèn:≤0,7%
Mìdù:≥600Kg/ m3
jīxiè nàijiǔ xìng:≥98%

Bāozhuāng xiǎowán:15 Gōngjīn bāozhuāng dài, dà bāozhuāng dài, wǒmen kěyǐ chūshòu hé sǎnzhuāng zhūzi.

Wǒmen bāozhuāng:
960(Tuōpán shàng 64 dài)
990 gōngjīn (huò pán shàng 66 dài)
1050 gōngjīn (tuōpán shàng 70 dài)
1200 gōngjīn (tuōpán shàng 80 dài).

Tuōpán chǐcùn wèi 1000 háomǐ x 1200 háomǐ

kēlì bāozhuāng wǒmen de bāozhuāng „Premium white pellets Pynauja“, zhōng xìng huò xiéyì.

Kēlì bāozhuāng xiàn:Https://Www.Youtube.Com/watch?V = v1VsaNrOGSM

jiànzhú mùcái:

Wǒmen qiēgē bùtóng chǐcùn de jiànzhú yún shān mùcái.

Wǒmen yǒu yīgè rìzhì fēn jiǎn xiàn.

Wǒmen shēngchǎn hé tuōpán mùcái.

Mùcái kěyǐ jìhuà hé jiàozhǔn. Rúguǒ xūyào, wǒmen kěyǐ tígōng zhēnkōng jìnzì.


Dà bùfèn mù zhìpǐn chūkǒu dào hánguó. Mùcái chángdù wèi 3.6 Mǐ.
Wǒmen suíshí huānyíng xīn de shìchǎng hé jiànyì, rúguǒ nín xiǎng kāishǐ hézuò, qǐng liánxì wǒmen. Shí duō nián lái, wǒmen yīzhí yǔ yīngguó shìchǎng, yǐjí yǐsèliè, sīluòwénníyǎ, déguó gōngsī hézuò. Gōngsī yuè shēngchǎn nénglì yuē wèi 5000 lìfāng mǐ mùcái. Wǒmen yòng ruìdiǎn mùcái qiēgē shēngchǎnxiàn qiēgē mùcái.

Wǎnglái

AK“Pynauja”
Reg 176592317
zēngzhí shuì biānhào. LT765923113
Dvaro Str 5,Papynaujo cūn. Kvedarna
Silalėsdistr. LT 75342 lìtáowǎn
liánxì diànhuà. Chuánzhēn:+370 449 55115
Bàomín. Liánxì diànhuà. NR. 37068745202
E. Yóujiàn:[email protected],[email protected]
Web-seit:Www.Pynauja.Lt/en/

chǎnpǐn jīnglǐ
Tomas Barauskas
bàomín. Diànhuà:+370 612 77621
Diànzǐ yóujiàn:[email protected]; [email protected]

kēlì de xiāoshòu jīnglǐ 1
LauraSugintienė(ēn,Ru)
yídòng diànhuà:+370 687 45202
E. Yóujiàn:[email protected]; [email protected]

kēlì de xiāoshòu jīnglǐ 2
Robertas Sugintas(dé,Ru)
yídòng diànhuà:+370 687 45202
E. Yóujiàn:[email protected]; [email protected]

公司照片:
Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja" 照片 (Zhàopiàn)照片 Agroserviso kooperatyvas "Pynauja" (176592317)公司照片 Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Wǒmen de àihào -Agroserviso kooperatyvas "Pynauja" 照片 (Zhàopiàn)照片 Agroserviso kooperatyvas "Pynauja" (176592317)公司照片 Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"w?men mùcái shēngch?nAgroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"Agroserviso kooperatyvas "Pynauja"
地圖(大概位置):
显示地图 »
QR码 176592317

我们还建议

Krūmas
Apleistų žemių tvarkymas, kelmų frezavimas

地址: Upelio g. 4-36, LT-19114 Širvintos.
活動: 林業; 景观设计和环境管理; 木材,木條,木柴; 木柴,煤球.
Li Arnani
Kokybiškos durys ir baldai Jūsų namams

地址: Justiniškių g. 62A-201, LT-05239 Vilnius.
活動: 门,锁,钥匙; 出口; 制造; 家具(制造); 家具(贸易); 批发; 木材,木條,木柴; 物料整理.
Araneta
Nauja 5000 kv. m. parduotuvė Vilniuje

地址: Drobės g. 62, LT-45181 Kaunas.
活動: 家具(贸易); 出口; 制造; 家具(制造); 家具生产材料; 批发; 木材,木條,木柴; 物料整理; 縫紉,素材; 网上商店; 进口; 零售; 面料,床上用品.
Enila
地址: Smiltynės g. 15, LT-93100 Klaipėda.
活動: 林業; 批发; 木材,木條,木柴; 木柴,煤球; 物流; 諮詢服務.
Ulmas
Baldinė furnitūra ir baldų gamybos medžiagos prekyba

地址: Draugystės g. 12A, LT-51260 Kaunas.
活動: 家具生产材料; 出口; 家具(制造); 工具; 批发; 木材,木條,木柴; 照明系統; 进口; 零售.

外汇汇率

美元
USD 0.9307 €
英镑
GBP 1.1371 €
波兰兹罗提
PLN 0.2134 €
白俄罗斯卢布
BYN 0.3751 €
中国人民币
CNY 0.1355 €
丹麦克朗
DKK 0.1342 €
乌克兰赫里纳
UAH 0.0258 €
加元
CAD 0.6749 €
土耳其里拉
TRY 0.0488 €
挪威克朗
NOK 0.0884 €
捷克克朗
CZK 0.0422 €
日元
JPY 0.0072 €
澳元
AUD 0.6177 €
瑞典克朗
SEK 0.0892 €
瑞士法郎
CHF 1.0128 €
银行立陶宛, 2023-03-25