Panemunės šeimos sveikatos centras 本年度收入

Panemunės šeimos sveikatos centras, UAB 公司销售收入, 净利润

20162017201820192020
非流动资产 293 547 €266 022 €237 345 €230 747 €197 926 €
流动资产 47 001 €100 833 €177 144 €233 629 €92 102 €
股权 263 660 €277 729 €315 440 €356 395 €217 332 €
负债 76 888 €89 126 €99 049 €92 114 €61 451 €
收入 250 128 €257 741 €306 355 €346 116 €373 903 €
税前利润(亏损) 27 141 €14 427 €38 620 €42 124 €57 440 €
税前利润率 10,85 %5,60 %12,61 %12,17 %15,36 %
净利润(亏损) 26 392 €14 069 €37 710 €40 956 €56 438 €
净利润率 10,55 %5,46 %12,31 %11,83 %15,09 %


Panemunės šeimos sveikatos centras turnover, EUR

时间表须包括该公司的营业额 Panemunės šeimos sveikatos centras, UAB 235864070。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。
信息来源:国企 Registrų centras (未更改、许可).