Dokumentų šablonai

Dokumentai, šablonai, pavyzdžiai

Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis
Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pavyzdys, šablonas, blankas. Pardavėjas šia Sutartimi parduoda, o Pirkėjas perka įmonės akcijas. Pirkėjui pilnai įvykdžius nurodytas pareigas, Pardavėjas...
Akcininkų registravimo žurnalas
Akcininkų registravimo žurnale nurodoma akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė), akcijų skaičius,...
Aktas dėl pravaikštų
Aktas dėl neatvykimo į darbą (pravaikštų). Kai darbuotojas bet be pateisinamos priežasties darbe nepasirodė. Pavyzdys, šablonas, pvz.
Apskaitos paslaugų sutartis
Apskaitos paslaugų sutartyje šalys susitaria dėl įmonės ar įstaigos buhalterinės apskaitos vedimo, organizavimo ir tvarkymo pagal LR įstatymų nustatytus reikalavimus, būtino ataskaitų, deklaracijų...
Asmens įgaliojimas
Asmens įgaliojimo pavyzdys. Blankai. Įgaliotojas įgalioja Įgaliotinę priimti palikimą arba jo atsisakyti,; valdyti ir tvarkyti turtą, sudaryti visus įstatymų leidžiamus sandorius: pirkti, parduoti,...
Atlyginimų sistema
Darbo apmokėjimo (atlyginimų) sistemoje nurodoma: darbuotojų tipai pagal pareigybes ir kvalifikaciją, kiekvienos kategorijos apmokėjimo formos bei mažiausi ir didžiausi darbo užmokesčio dydžiai,...
Atostogų grafikas
Atostogų grafikas. Dėl įmonės darbuotojų kasmetinių atostogų sąrašo. Pavyzdys.
Automobilio nuomos sutartis
Automobilio nuomos sutarties pavyzdys, šablonas. Sutarties objektas yra nuomotojo automobilis. Sutartyje numatomos automobilio nuomos sąlygos, kaina, terminai, šalių atsakomybė, sutarties...
Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis
Automobilio pirkimo pardavimo sutartis sudaroma pirkėjui ir pardavėlui sutarus dėl kainos. Pasirašius sutartį sumokami pinigai ir automobilis perduodamas pirkėjui. Pirkėjas kreipiasi į Regitrą ir...
Autorinė sutartis
Autorinė sutartis
Autorinio kūrinio užsakymo sutartis
Kūrėjas įsipareigoja sukurti sutartyje aprašytą kūrinį ir perduoti turtines teises į jį užsakovui už atlyginimą. Numatytos įvairios nuostatos dėl išimtinio / neišimtinio teisių perdavimo,...
Baigiamasis atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo aktas
Baigiamojo atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo akto pavyzdys. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė...
Barterinė mainų sutartis
Barterinė (mainų) už paslaugas ar prekes sutartis, pavyzdys. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja perduoti kitai Sutarties Šaliai nuosavybėn prekes (paslaugas) (toliau Sutartyje vadinamos Prekėmis arba...
Bendradarbiavimo sutartis
Bendradarbiavimo sutarties pavyzdys, šablonas. Įmonė neatsako už partnerio veiksmus ,kuriais pažeidžiamos “Saugos taisyklės eksplotuojant elektros įrenginius”. Imonė garantuoja,kad turi visus...
Buto nuomos sutartis
Buto nuomos sutarties pavyzdys. Šia sutartimi Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti bendrojo ploto gyvenamąsias patalpas, esančias Vilniuje (toliau sutartyje - nuomojamos...
CV gyvenimo aprašymas
Gyvenimo aprašymas (CV, lot. Curriculum Vitae – gyvenimo kelias) – duomenys, kuriuos darbo ieškantis asmuo pirmiausia pateikia galimam darbdaviui. Tai nėra tikras asmens gyvenimo aprašymas:...
CV Gyvenimo aprašymas angliškai
Angliškas CV (gyvenimo aprašymas). Kartais greitai prireikia angliško gyvenimo aprašymo ir nėra laiko galvoti kaip jį parašyti - tuo tikslu pateikiame pavyzdį. Čia jums reiks tik įrašyti savo...
Daikto pirkimo pardavimo sutartis
Daikto pirkimo-pardavimo sutarties šablonas, pavyzdys. Šioje sutartyje apibrėžiamas sutarties objektas, prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka, prekių perdavimas ir priėmimas, šalių teisės ir...
Darbo laiko apskaitos žurnalas, grafikas
Įmonės darbuotojų darbo laiko apskaitos žurnalas. Dokumente nurodoma: vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, laikas, dirbta val, dirbta valandų nakties metu, pastabos, viso val. per mėnesį....
Darbo pažymėjimas
Darbo pažymėjimo pavyzdys ir būtini rekvizitai. Taip pat pateikiami darbo pažymėjimo reikalavimai. Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo...
Darbo pažymėjimų registravimo žurnalas
Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalo pavyzdys, forma, šablonas, lentelė. Nurodomi šie duomenys: Eilės reg. Nr. Darbo pažymėjimo reg. (išdavimo) data, darbuotojo vardas ir pavardė,...
Darbo sutarčių registravimo žurnalas
Darbo sutarčių registravimo žurnale nurodoma: įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros pavadinimas, kodas ir adresas, darbdavio fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens...
Darbo sutartis
Naujos darbo sutarties pavyzdys, šablonas, forma, pvz. Sudaroma tarp darbdavio ir darbuotojo. Įmonės, naudodamos darbo sutarties pavyzdinę formą, gali joje numatyti daugiau pastraipų „Darbo...
Darbų atlikimo sutartis
Darbų atlikimo sutarties pavyzdys, šablonas. Sutartyje aprašomas sutarties objektas, šalių pareigos, darbų kaina, kitos sąlygos. Pagal šią sutartį Vykdytojas įsipareigoja per tam tikrą laikotarpį...
Darbų priėmimo - perdavimo aktas
Prekių perdavimo-priėmimo akto pavyzdys, šablonas. Dokumente nurodomos perduodamos paslaugos ar darbai, jų kiekis, kaina, suma, laikotarpis.
Darbuotojo atleidimas - pranešimas
Darbuotojo atleidimo pranešimo pavyzdys, šablonas. Pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą. Nurodoma nuo kada darbuotojas atleidžiamas, iš kokių pareigų, pagal kokius teisės aktus. Nurodoma kada...
Darbuotojo charakteristika
Darbuotojo charakteristika įmonei, vadovui. Šioje charakteristikoje buvęs įmonės vadovas apibūdina savo darbuotoją, pavaldinį, jo charakterį, bruožus, pomėgius, darbo rezultatus. Dažniausiai...
Darbuotojo pasiaiškinimas
Darbuotojo pasiaiškinimas darbdaviui (vadovui) dėl vėlavimo į darbą. Priežasties paaiškinimo pavyzdys, šablonas.
Darbuotojo prašymas išleisti atostogų
Darbuotojo prašymo dėl atostogų pavyzdys, šablonas. Darbuotojas nurodo nuo kada iki kada nori atostogauti. Atostogų prašymas, pvz.
Darbuotojo rekomendacija
Darbdavys papasakoja apie buvusio darbuotojo charakterį, savybes, darbą. Buvęs vadovas rekomenduoja darbuotoją į kitos įmonės pareigas. Ši rekomendacija skirta darbuotojui, kuris dėl tam tikrų...
Darbuotojų darbo laiko grafikas
Darbuotojų darbo laiko grafiko pavyzdys, šablonas, lentelė. 1. Lentelėje nurodomas darbuotojo darbo laikas pagal dienas, valandomis. Nurodoma kiek bendrovėje darbuotojai dirba per savaitę.
Darbuotoju saugos ir sveikatos instruktavimo žurnalas
Darbuotoju saugos ir sveikatos instruktavimo žurnalo pavyzdys, šablonas, lentelė. Nurodoma instruktavimo data, instruktuojamojo vardas, pavardė, instruktuojamojo asmens kodas, instruktuojančiojo...
Darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafikas
Darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiko pavyzdys, lentelė. Nurodoma tab. nr., pavardė, vardas, pareigos, asmens kodas, paskutinio sveikatos tikrinimo data, sekančio sveikatos tikrinimo data,...
Diplomas
Spausdinamas diplomas (atestatas) Word, PDF formatais. Diplomą galima įteikti baigusiems kursus, mokslus ar atlikusiems tam tikrus veiksmus, kaip pagarbą ar įrodymą. Šablonas yra pavyzdinis,...
Eismo įvykio deklaracija
Kelių eismo įvykio deklaracijos pavyzdys, form, šablonas. Ši Eismo įvykio (toliau - įvykio) deklaracija skirta įvykio aplinkybėms, dėl kurių sutaria jame dalyvavusių transporto priemonių...
Ekspedijavimo sutartis
Ekspedijavimo sutarties pavyzdyje plačiai išdėstytos teikėjo ir užsakovo teisės ir pareigos, nustatoma paslaugų teikimo ir tvirtinimo tvarka, aptariama šalių atsakomybė. Papildomai pateikiama...
Finansinio lizingo sutartis
Sutarties šablonas yra naudingas norintiems įforminti netiesioginio (trišalio) lizingo sutartinius santykius. Prie sutarties pavyzdžio pateikiamas mokėjimo plano pavyzdys. Taip pat rasite nuostatų...
Garantijų sutartis
Garantijos gali būti užtikrinamos bet kokia pinigine prievole (pavyzdžiui, pirkėjo pareiga sumokėti pinigų sumą, paskolos gavėjo pareiga grąžinti paskolą, užsakovo įsipareigojimas atsiskaityti...
Garantinis raštas
Garantinis raštas. Įmonė įsipareigoja grąžinti materialinį turtą tokios būklės, kokios ir pasiskolino, esant nuostolių, juos atlyginti iki pradinės būklės arba kompensuoti tokiu pačiu materialiniu...
Generalinės statybų rangos sutartis
Generalinis statybų rangos sutarties pavyzdys. Šablone rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą laiką pagal užsakovo užduotį pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas –...
Gyvenamųjų buto patalpų nuomos sutartis
Buto nuomos sutartis. Gyvenamųjų buto patalpų nuomos sutarties pavyzdys, šablonas. Sutartyje nurodoma sutarties dalykas, buto naudojimo sąlygos, buto nuosavybės patvirtinimas, nuomos terminas,...
Hostingo sutartis
Detalizuotai aptariami duomenų tvarkytojo įsipareigojimai, taip pat pranešimo apie duomenų saugojimo pažeidimus tvarka Pridedamos nuostatos dėl galimybių naudoti pagalbinių tvarkytojų paslaugas...
Įgaliojimo pavyzdys
Įmonės darbuotojo įgaliojimo pavyzdys, forma, šablonas. UAB įgalioja darbuotoją atstovauti bendrovę, pasirašant sutartis. Įgaliojimas galioja iki nurodytos datos. Pvz.
Ilgalaikė prekybos sutartis
Sutarties šablone pateikiamas tiekiamų prekių asortimentas. Prekių kainos ir kiekis pateikiami atskirame sutarties priede. Apmokama kiekviename užsakyme nurodyta suma už prekes. Pirkėjas nuosavybės...
Ilgalaikio turto likvidavimo aktas
Ilgalaikio turto likvidavimo aktas. Objekto likvidavimo rezultatų apskaita. Dokumento pavyzdys.
Įmonės balanso forma
Įmonės balanso formoje nurodoma: Nematerialusis turtas, plėtros darbai, prestižas, patentai, licencijos, programinė įranga, kitas nematerialusis turtas, materialusis turtas, žemė, pastatai ir...
Įmonės firminis blankas
Įmonės firminis blankas su logotipu ir rekvizitais. Jums reiktų įkelti savo logotipą ir pakeisti rekvizitus. Tokį firminį įmonės blanką galite naudoti savo įmonės veikloje. Patartina šablonus...
Įmonės paskolos sutartis
Numatytos įvairios nuostatos, kai paskola suteikiama nemokamai ar perduodama grynais pinigais. Įvairūs palūkanų mokėjimo būdai. Prievolės užtikrinimas - garantija, laidavimu ar vekseliu. Paskolos...
Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita
Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodoma: pardavimo pajamos, pardavimo savikaina, bendrasis pelnas (nuostoliai), veiklos sąnaudos, tipinės veiklos pelnas (nuostoliai), kita veikla, finansinė...
Įmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos aprašas
Įmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos aprašas. Dokumente nurodoma: skolintojo (kreditoriaus) pavadinimas, skolos suma (lt), atsiradimo data, tarpusavio suderinimo data, grąžinimo terminas,...
Individualios veiklos sąskaitos pavyzdys
Individualios veiklos sąskaitos pavyzdys, šablonas. Sąskaita skirta individualią veiklą vykdantiems gyventojams. Sąskaitoje nurodoma: sąskaitos numeris ir serija, data, pirkėjo ir pardavėjo...
Individualios veiklos sąskaitų apskaitos žurnalas
Individualios veiklos sąskaitų apskaitos žurnalo pavyzdys, lentelė. Dokumente nurodoma sąskaitų serijos, numeriai, sumos, mokesčiai. Patogu vesti apskaitą individualią veiklą vykdantiems...
Interneto parduotuvės taisyklių pavyzdys
Elektroninės prekybos parduotuvės taisyklių šablone nurodoma privaloma informacija apie pardavėją, jo siūlomas prekes, jų kokybę, kainas, atsiėmimo bei gražinimo sąlygas. Aprašyta teisė atsisakyti...
Interneto svetainės sukūrimo sutartis
Interneto svetainės sukūrimo sutartis. VYKDYTOJAS įsipareigoja sukurti internetinę svetainę www.132321.lt (dizaino ir programavimo darbai) bei atlikti kitus su tuo susijusius darbus pagal iš...
Interneto svetainės taisyklės
Interneto svetainės valdytojas privalo, nepriklausomai nuo svetainės turinio ar joje siūlomų paslaugų, supažindinti svetainės vartotoją su pagrindiniais interneto svetainės veikimo principais,...
Intrastato ataskaitų pildymo sutartis
Intrastato ataskaitų pildymo sutarties šablonas. Europos Sąjungoje Intrastato sistema buvo sukurta 1993 m. sausio 1 d. susiformavus bendrąjai ES rinkai. Šios sistemos tikslas rinkti tiesiogiai iš...
Įsakymas dėl paskyrimo laikinai eiti direktoriaus pareigas
Įsakymas dėl paskyrimo laikinai eiti direktoriaus (ar kitas) pareigas. Laikotarpiu įskaitytinai (x kalendorines dienas) skiria laikinai eiti įmonės direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotoją....
Įsakymas priimti į darbą
Direktoriaus įsakymo priimti į darbą pavyzdys, šablonas, forma. Dokumente nurodoma ką ir nuo kada priima į darbą ir koks atlyginimas yra numatomas.
Įsiskolinimo perkėlimo sutartis
Įsiskolinimo perkėlimo sutartis tarp trijų šalių dėl skolos bei teisių ir pareigų, kylančių iš lizingo sutarties perkėlimo. Pateiktas skolos mokėjimo planas. Pagal skolos perkėlimo sutartį...
Išankstinė individualios veiklos sąskaita
Išankstinės individualios veiklos sąskaitos pavyzdys, šablonas. Sąskaitoje pateikiama: sąskaitos data, pirkėjo ir pardavėjo rekvizitai, paslaugų pavadinimas, laikotarpis, kaina, suma, suma žodžiais.
Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų žurnalas
Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų žurnalo (registro) pavyzdys, lentelė XLS. Lentelėje nurodoma Eil. Nr., PVM sąskaitos faktūros (debetinio dokumento) išrašymo data, išrašytos PVM sąskaitos faktūros...
Kasos knyga
Kasos knygos pavyzdys, lentelė, šablonas.
Kasos pajamų orderis
Kasos pajamų orderio pavyzdys, šablonas, forma, lentelė. Kvitas.
Kelionės lapas (automobilio)
Automobilio kelionės lapas. Dokumente nurodoma: eil. nr., data, skaitiklio parodymai kelionės pradžioje (km), išvykimo vieta, paskyrimo vieta, važiavimo tikslas, skaitiklio parodymai kelionės...
Komercinis pasiūlymas
Komercinio pasiūlymo pavyzdys. Prekių, paslaugų pasiūlymas potencialiems pirkėjams. Pasiūlyme nurodomi įmonės rekvizitai, siūlomų paslaugų ar prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, pirkimo sąlygos.
Komiso sutartis
Komiso sutartimi komisionierius įsipareigoja komitento pavedimu už atlyginimą sudaryti su trečiaisiais asmenimis pirkimo-pardavimo ir kitus sandorius savo vardu komitento sąskaita....
Kompiuterinių programų licencijų sutartis
Kompiuterių programos savininkas arba kompiuterių programos kūrėjas suteikia teisę (licenciją) naudotis savo valdomu ar sukurtu kūriniu kitam, sutartyje nurodytam asmeniui. Kompiuterių programos...
Konfidencialumo sutartis
Darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti komercinių paslapčių sutartis (konfidencialumo sutarties pavyzdys, šablonas). Šia sutartimi šalys patvirtina Darbuotojo pareigą vadovautis Bendrovėje...
Konsultacijų sutartis
Konsultacijų sutarties šablone šalys susitaria dėl mokesčių, ekonominių, komercinių / verslo, ūkinių, finansinių, tam tikros srities specialisto ar kitokių konsultacijų, nuomonių bei patarimų...
Korespondencijos registravimo žurnalas
Korespondencijos registravimo zurnalo pavyzdys, lentelė. Gaunamų registruotų laiškų registravimo žurnamas įmonės viduje. Dokumente nurodoma: Eilės reg. Nr., gavimo data, siuntėjas, Reg. Nr., kas...
Kreditorinių įsipareigojimų (skolos) perleidimo (pardavimo) sutartis
Šia Sutartimi Kreditorius neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia Naujajam kreditoriui, o Naujasis kreditorius priima iš Kreditoriaus visas iš skolininko (toliau – “Pagrindinė sutartis”),...
Krovinio vežimo sutartis
Vežėjas įsipareigoja priimti krovinį iš Užsakovo (siuntėjo) sandėlio ir nugabenti į paskirties vietą bei išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o Užsakovas (siuntėjas)...
Krovinių vežimo sutartis
Sutarties pavyzdys skirtas asmenims, norintiems teikti ar užsakyti prekių vežimo transportu paslaugas Lietuvoje. Šios sutarties nuostatomis teikiami užsakymai. Be įstatymuose nustatytų privalomų...
Kvietimas įmonei, klientams
Kvietimas įmonėms, klientams į firmos vakarėlį, gimtadienį, susirinkimą ar kitą renginį. Paprastai klientams kvietimai siunčiami paštu ar el. paštu, tačiau tuomet būtina paklausti, ar klientai...
Laidavimo sutartis
Laidavimo sutarties pavyzdys. Asmuo toliau vadinamas Kreditoriumi ir Asmuo, toliau vadinamas Laiduotoju sudarė šia laidavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi. Šia sutartimi Laiduotojas...
Lanksti projektinio darbo sutartis
Lanksti projektinio darbo sutartis. Projektinis darbas gali būti – tiriamasis ar kūrybinis darbas (teksto rašymas, žemėlapio kūrimas) ir socialinė veikla. Šis sutarties pavyzdys skirtas...
Licencinė sutartis
Licencijos nuomos ar leidimo naudotis neatlygintinai sutarties šablonas. Teisių turėtojas įsipareigoja suteikti Licenciatui Kūrinių naudojimo neišimtinę neatlygintiną licenciją. Licencijos...
Lydraštis
Įmonės lydraštis, kuriame nurodoma kokie dokumentai yra siunčiami adresatui. Dokumento pavyzdys.
Materialinės atsakomybės sutartis
Visiškos materialinės atsakomybės sutarties pavyzdys, šablonas. Darbuotojas, einantis tam tikras pareigas, prisiima visišką materialinę atsakomybę už Darbdavio jam perduotas materialines vertybes -...
Mažosios bendrijos (MB) steigimo dokumentai
Mažosios bendrijos (MB) steigimo dokumentų pavyzdys. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma. Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai. Pildymo rekomendacijos. Kai šią...
Mokamų paslaugų sutartis
Siūlomas mokamų paslaugų teikimo šablonas gali būti naudojamas susitariant dėl įvairių nematerialaus pobūdžio (intelektinių) ir kitokių atlygintinų paslaugų teikimo, išskyrus vartojimo paslaugas....
Motyvacinis laiškas
Motyvacinio laiško darbdaviui pavyzdys, šablonas. Laiške pagrindžiama kodėl norintysis įsidarbinti tinkamas konkrečiam darbui ir kokie jo lūkesčiai. Laiškas skirtas labiau pristatyti save, kaip...
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas
Nelaimingo atsitikimo darbe akto pavyzdys. Dokumente nurodoma: įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo darbe (toliau vadinama – n. ats.) metu, pavadinimas ir duomenys, įmonės...
Neterminuota reklamos interneto portale sutartis
Neterminuotos reklamos interneto portale sutarties pavyzdys, šablonas. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui šioje Sutartyje numatytas paslaugas Sutartyje nustatytais terminais...
Operacijų akcijomis registravimo žurnalas
Operacijų akcijomis registravimo žurnale nurodoma: uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie uždarąją akcinę bendrovę, PVM...
Padėkos raštas
Padėkos rašto šablonas klientams, partneriams, rėmėjams ir kitiems. Padėka. Šį šabloną galėsite lengvai pasikoreguoti pagal savo poreikius ir situaciją. Šablone nuroroma organizacija ir už ką yra...
Paramos sutartis
Paramos davėjas įsipareigoja suteikti, o Paramos gavėjas įsipareigoja priimti paramą šioje sutartyje aptartu būdu ir tvarka. Parama duodama remiantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos...
Pareiškimas dėl dingusio krovinio
Pareiškimo dėl dingusio krovinio pavyzdys. Pretenzija teikiama prekių vežėjui, kai tarptautinio krovinio pervežimo metu dingsta gabenamas krovinys ar jo dalis ir į krovinio pristatymo vietą...
Pareiškimas dėl krovinio pristatymo vėlavimo
Pareiškimas dėl krovinio pristatymo vėlavimo teikiamas vežėjui, kai krovinys nepristatomas numatytu laiku (važtaraštyje, sutartyje ar kituose dokumentuose). Pareiškimas yra mažiau kainuojantis...
Pareiškimas dėl krovinio vagystės
Pareiškimo pavyzdys. Pareiškimas teikiamas ikiteisminio tyrimo įstaigai, kuriame nurodomos aplinkybės apie galimai padarytą nusikalstamą veiką ir prašoma pradėti baudžiamąjį procesą LRBPK nustatyta...
Pareiškimas dėl nesumokėtos skolos
Pareiškimas teikiamas kreditoriui, kuomet pastarasis vengia atsiskaityti laiku. Dokumente dažnai reikalaujama ne tik grąžinti tam tikrą pinigų sumą, bet ir sumokėti netesybų, palūkanų sumas....
Pareiškimas dėl sugadinto krovinio
Pareiškimas dėl sugadinto krovinio teikiamas krovinių vežėjui, kai tarptautinio krovinio pervežimo metu pažeidžiamas transportuojamas krovinys ar jo dalis. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo...
Pasirinkimo sandorio (opciono) sutartis
Pasirinkimo sandoris arba kitaip vadinamas opcionas, tai finansinis instrumentas, kuris vienam asmeniui suteikia teisę ateityje pirkti arba parduoti tam tikrą turtą ar finansinę priemonę, kitam...
Paskolos sutartis
Paskolos sutarties pavyzdys, šablonas. Skolinimo sutartis. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjui nuosavybėn pinigus (arba rūšiniais požymiais apibrėžtus daiktus) pagal šalių...
Paslaugų sutarties nutraukimas
Paslaugų sutarties nutraukimo pranešimo pavyzdys, šablonas. Dokumente nurodoma kokios paslaugos ir nuo kada turi būti nutrauktos. Blankas, pavyzdys.
Paslaugų teikimo sutartis
Paslaugų teikimo sutarties pavyzdys, šablonas. Vykdytojas įsipareigoja atlikti paslaugas pagal iš anksto su Užsakovu suderintą grafiką. Paslaugų specifikacija nurodyta Priede, kuris yra...
Paslaugų teikimo sutartis, užsiimantiems individualia veikla
Paslaugų teikimo sutartis, užsiimantiems individualia veikla. Ši sutartis skirta asmenims, kurie užsiima individualia veikla ir nori teikti paslaugas įmonėms. Tai paprastas sutarties šablonas,...
Patalpų nuomos sutartis
Patalpų nuomos sutarties pavyzdys, šablonas. Nuomotojas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda Nuomininkui nuomos teise naudotis patalpas, kurios sutartyje vadinamos Patalpomis, Nuomotojui...
Patalpų remonto sutartis
Sutarties pavyzdys tiks asmenims, norintiems atlikti butų ar kitų patalpų (biuro, sandėlio, parduotuvės) įrengimą, tačiau sėkmingai galėtų būti taikoma ir pastato remonto, įrengimo, rekonstrukcijos...
Patento perdavimo sutartis
Patento perdavimas yra perdavėjo nuosavybės teisės į patentą perleidimą perėmėjui už tam tikrą atlygį. Kaip ir bet kokios kitos nuosavybės atveju, teisių perdavimas ankstesniam savininkui reiškia...
Patvirtinimas
Įmonės patvirtinimas. Įmonė patvirtina tam tikrus faktus, aplinkybes ir pan. Įmonė užtikrina. Dokumento pavyzdys.
Pažyma apie gautas pajamas
Pažyma apie gautas pajamas, pavyzdys, šablonas, forma. Pažyma dėl Lietuvos Respublikos gyventojui išmokėtų išmokų, ir išskaičiuotų mokesčių. Pvz.
Pažyma apie išmokėtą darbo užmokestį (atlyginimą)
Pažyma apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (atlyginimą) darbuotojui. Dokumente nurodoma: metai, mėnuo, nustatyta maksi-mali darbo laiko trukmė, valandų ir dienų per mėnesį, dirbtas...
Pažyma dėl atostogų
Pažyma, nurodanti, kad įmonės darbuotojas tam tikru metu išeina kasmetinių atostogų. Pažyma (pranešimas) skirta vaikų darželiui ar kitai įstaigai (pasitaisykite kaip Jus tinka).
Pinigų inventorizacijos aktas
Pinigų inventorizacija. Piniginių lėšų inventorizacijos aktas. Dokumente nurodoma: materialiai atsakingas asmuo, inventorizacijos rezultatai, komisijos pirmininkas, komisijos nariai, iki...
Pinigų išmokėjimo kvitas
Pinigų išmokėjimo kvitas. Dokumente nurodoma: prekes / paslaugas perkančio ūkio subjekto pavadinimas (kiti duomenys), ūkio subjekto arba pvm mokėtojo kodas, perkamų prekių / paslaugų pavadinimai,...
Pirkimo išsimokėtinai sutartis
Išsimokėtino pirkimo sutarties pavyzdyje svarbiausiomis sutarties sąlygomis laikoma: prekės kaina, ne vienkartinių įmokų sumos, periodinių įmokų mokėjimo grafikas ir atsiskaitymo tvarka. Šios...
Pirkimo pardavimo išsimokėtinai lizingu sutartis
Pirkimo pardavimo išsimokėtinai lizingu sutarties pavyzdys, šablonas. Lizingo sutartis. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Sutartyje nurodytą [daiktą, prekes] (toliau vadinama Preke)...
Pirkimo pardavimo sutartis
Pirkimo pardavimo sutarties pavyzdys, šablonas. Pardavėjas įsipareigoja pateikti nurodomas ir apibubinamas konkrečias prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje...
Pirkimo sutartis
Prekių (daiktų) pirkimo-pardavimo sutarties pavyzdyje aptariami nuostatų variantai dėl pinigų sumos už prekes apmokėjimo, pateikimo, nuosavybės teisės perėjimo momento ir kitos nuostatos. Iš...
Platinimo sutartis
Šablone pateikta įvairios nuostatos, kuomet: platintojui (distributoriui) suteikiamos / nesuteikiamos išimtinės teisės perparduoti sutartyje nurodytas prekes. Nustatoma konkreti platintojo veiklos...
Posėdžio protokolas
Posėdžio protokolo šablonas, pavyzdys. Protokole nurodoma kas dalyvauja posėdyje (susirinkime), kokie klausimai svarstomi, kas nuspręsta. Taip pat nurodomas posėdžio vadovas, sekretorė. Protokolas...
Power Point prezentacijos šablonai, rinkinys
PowerPoint prezentacijos šablonai, rinkinys, pavyzdžiai. Šiame rinkinyje yra šie šablonai: Juodas kubik-rubik.ppt Kivi.ppt Melyna.ppt Piestukai.ppt Raudonas lapas.ppt Ryskus.ppt...
Pranešimas apie akcininkų susirinkimą
Pranešimo apie akcininkų susirinkimą pavyzdys, forma, šablonas. Pranešama, kad įmonės buveinėje įvyks visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus svarstoma įvairūs klausimai. Pvz.
Prašymas atleisti (išeiti) iš darbo
Darbuotojo prašymas atleisti (išeiti) iš darbo. Pavyzdys, šablonas. Dokumente nurodoma dėl kokios priežasties darbuotojas nori būti atleistas, nuo kada. Darbuotojas prašymą turi rašyti prieš 20 dienų.
Prašymas dėl mokestinės pagalbos patyrus COVID-19 poveikį.
Įmonės, patyrusios neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (koronaviruso), dėl pagalbos priemonių jų verslui taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami supaprastintos formos prašymą,...
Prašymas dėl motinystės atostogų
Prašymas dėl motinystės atostogų. Prašymas išleisti motinystės (tėvystės) atostogų. Dokumento pavyzdys.
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo
Nuo 2018 metų NENAUDOJAMAS, nereikalingas. Prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo pavyzdys, šablonas. Prašymas taikyti priklausantį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). Prašymas...
Prašymas dėl nemokamų atostogų
Prašymas dėl nemokamų darbuotojo atostogų darbdaviui. Dokumento pavyzdys, šablonas dėl darbuotojo išleidimo neapmokamų atostogų.
Prašymas dėl priėmimo į darbą
Prašymo įmonės direktoriui dėl priėmimo į darbą pavyzdys, šablonas (prašymas priimti į darbą). Nurodomos pareigos: jos pagrindinės, antraeilės ar papildomos; padalinys; darbo krūvis; terminas,...
Prašymas dėl socialinio būsto
Prašymas įrašyti į sąrašą socialinio būsto nuomai. Prašau įrašyti mane į sąrašą socialinio būsto nuomai (1-jaunų šeimų; 2-šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 3-našlaičių ir likusių...
Prašymas dėl vaiko nepriežiūros pažymos
Šeimos prašymas išduoti pažymą ar ji nėra registruota Vaiko teisių apsaugos tarnyboje dėl vaikų nepriežiūros. Prašymo forma, pavyzdys.
Prašymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo
Prašymo dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo pavyzdys. Motina norėdama išeiti vaiko priežiūros atostogų turi pateikti prašymą darbdaviui, kuriame nurodyta vaiko gimimo data, asmens kodas,...
Prašymas grąžinti permoką
Prašymas grąžinti permoką (permokėtą sumą). Pavyzdys. Šių metų gruodžio 31 dieną per klaidą pervedžiau du kartus tą pačią įmoką už lizingą į sąskaitą LT0000000000000000. Prašau permokėtą sumą...
Prašymas įregistruoti ištuoką (skyrybas)
Prašymas įregistruoti ištuoką (skyrybas). Nurodoma Asmens kodas, Gimimo data, Tautybė, Pilietybė, Kelintą kartą susituokę, Kur sudaryta santuoka, data ir įrašo Nr., Asmens dokumentai (paso, asmens...
Prašymas įregistruoti santuoką (vedybas)
Prašymas įregistruoti santuoką (vedybas). Nurodoma: Asmens kodas, Gimimo vieta, Tautybė, Pilietybė, Šeiminė padėtis (nevedęs, netekėjusi, našlys (-ė), išsituokęs (-usi)), Kelintą kartą tuokiatės,...
Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba
Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba. Nurodoma prekybos vieta, sandėlio vieta, prekybos būdas, įmonės veikla. Prašymo pavyzdys, forma, šablonas.
Prašymas išleisti nemokamų atostogų
Prašymo išleisti nemokamų atostogų pavyzdys, šablonas. Prašyme nurodoma nuo kada iki kada išleisti neapmokamų atostogų.
Prašymas pakeisti vardą, pavardę ar tautybę
Prašymas pakeisti vardą, pavardę ar tautybę. Nurodomos priežastys: • turiu pavardę, kuri žemina mano orumą ar yra nepatogi vartoti; • noriu turėti bendrą su savo sutuoktiniu pavardę; • noriu...
Prašymas parduoti nepilnamečio vaiko būstą
Prašymas parduoti nepilnamečio vaiko būstą. Dėl teismo leidimo parduoti nepilnamečio vaiko butą / namą išdavimo. Prašome išduoti teismo leidimą buto/namo, esančio xxx pardavimo sandoriui sudaryti....
Prašymas taikyti NPD
Prašymas taikyti NPD. Prašau įmonėje xxx gaunamas su darbo santykiais susijusias pajamas nuo 20xx m. xxx mėn. xx d. apmokestinti taikant pagrindinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), taikant...
Prašymas teismui dėl išlaikymo priteisimo
Prašymas teismui dėl išlaikymo priteisimo. Pridedama: Jeigu išlaikytiniui paskirta globa ar rūpyba, – tai liudijančio dokumento nuorašas. Dokumentai, patvirtinantys teisę atstovauti, jeigu...
Prašymas teismui dėl skolos priteisimo
Prašymas teismui dėl skolos priteisimo. Pridedama: Duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą. Dokumentai, patvirtinantys teisę atstovauti, jeigu pareiškimą paduoda atstovas. Pareiškimo...
Prašymas teismui dėl vaiko buto įkeitimo
Prašymas teismui dėl nepilnamečio vaiko buto įkeitimo leidimo. Prašymas dėl teismo leidimo įkeisti butą / namą / patalpą išdavimo. Dokumento pavyzdys, šablonas, forma.
Prekės ženklo perdavimo sutartis
Sutarties pavyzdyje pateikiama visa reikiama informacija norint sėkmingai perduoti prekės ženklą kitam subjektui. Nurodyta, atsižvelgiant į prekės ženklo tipą, į kokią tarnybą reikia kreiptis...
Prekybos agento sutartis
Sutarties šablone prekybos agentas įsipareigoja ieškoti pirkėjų atstovaujamojo tiekiamoms prekėms. Paslaugos teikėjui suteikiamos išimtinės atstovavimo teisės tam tikroje teritorijoje. Nustatyti...
Prekių grąžinimo aktas
Prekių grąžinimo akto pavyzdys, forma, šablonas.
Preliminari buto pirkimo sutartis
Preliminariame buto pirkimo sutarties pavyzdyje numatyta perkančiojo asmens teisė per 10 dienų nuo sutarties sudarymo dienos atsisakyti susitarimo. Taip pat aptariama būsimo nekilnojamojo turto...
Preliminari nekilnojamojo turto pirkimo sutartis
Ši preliminari NT pirkimo sutartis skirta norintiems pirkti baigtus statyti pastatus, statinius ar patalpas, gali būti taikoma žemės sklypo su statiniais ar be pirkimui bei pardavimui. Aptariamos...
Preliminari pirkimo sutartis
Preliminariame pirkimo-pardavimo sutarties šablone numatyti alternatyvūs nuostatų variantai dėl atsakomybės už sutarties nevykdymą, taip pat kaina, baudos, delspinigiai, pinigų sumos perdavimas, iš...
Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis
Preliminariosios buto pirkimo - pardavimo sutarties pavyzdys, šablonas. Vadovaudamiesi Sutarties 4 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, Pardavėjas parduos, o Pirkėjas įsigis nuosavybėn Butą ir kuri...
Prezentacija (verslo, PowerPoint)
Power Point verslo prezentacijos pavyzdys. PPT, POT šablonas verslui, pristatymams.
Priminimas susimokėti skolą
Priminimas susimokėti skolą, pavyzdys, šablonas. Įmonės įsiskolinimas pagal pradelstas apmokėti sąskaitas faktūras. Pvz.
Programavimo sutartis
Programavimo sutarties šablone pateiktos esminės šalių santykius reguliuojančios sąlygos, apimančios užsakovui autoriaus perduodamas intelektinės nuosavybės teises, kompiuterių programos,...
PVM sąskaita faktūra
PVM sąskaitos faktūros pavyzdys, šablonas, forma. Sąskaitoje-faktūroje nurodoma data, prekės pavadinimas, kiekis, kaina, bendra suma, PVM, pirkėjo ir pardavėjo rekvizitai.
Raginimas susimokėti skolas
Raginimo susimokėti skolas pavyzdys, šablonas, forma. Jei minimas įsiskolinimas nebus apmokėtas už pradelstas dienas bus priskaičiuoti delspinigiai. Pvz.
Rankpinigių sutartis
Rankpinigių sutartis. Pirkėjas ir pardavėjas kartu Sutartyje vadinami ,,Šalimis‘‘, sudarė šią Rankpinigių sutartį. Jeigu Pardavėjas dėl Pirkėjo kaltės neįvykdo Pagrindinės sutarties per joje...
Reikalavimo į skolą perleidimo sutartis
Sutarties pavyzdys skirtas reikalavimui į skolą perleisti pervežimo santykiuose. Numatyta galimybė atsiskaitymo sąlygas aptarti atskirame dokumente, kad jos nebūtų atskleistos pašaliniams asmenims....
Reklamos leidinyje sutartis
Reklamos pirkimo leidinyje sutartiies pavyzdys, šablonas. Šia sutartimi Vykdytojas išspausdina Užsakovo reklamos maketą savo leidinyje [leidinio pavadinimas, metai, numeris ir pan.], o Užsakovas...
Reklamos tinklalapyje sutartis
Reklamos interneto tinklalapyje (svetainėje, portale) sutarties pavyzdys, šablonas. VYKDYTOJAS įsipareigoja atlikti UŽSAKOVUI reklamos paslaugas portale. UŽSAKOVAS įsipareigoja septynių dienų...
Sandėliavimo sutartis
Sandėliavimo, sandėlio nuomos, prekių saugojimo sutarties pavyzdys, šablonas. Šia Sutartimi Sandėlio valdytojas įsipareigoja už atlyginimą saugoti Prekių savininko jam perduotas prekes ir...
Sąskaitų - faktūrų registras
Sąskaitų - faktūrų registras (sąrašas). Gaunamų ar siunčiamų sąskaitų faktūrų (PVM) sąrašas. Registre pateikiama eilės nr., sąskaitos serija ir numeris, data, suma, suma be PVM, viso suma, Įmonės...
Sertifikatas, licencija
Sertifikatas, licencija, pažymejimas. Sertifikato šablonas, pavyzdys. Sertifikate nurodoma informacija apie abi šalis. Šiame konkrečiame pavyzdyje įmonė pripažįstama esanti kitos įmonės atstove...
Skolinimo sutartis
Sutarties šablone plačiai aptariamos skolinimo sąlygos. Čia aptariamos įvairios paskolos atidavimo užtikrinimo priemonės, papildomos nuostatos, kai skolinama suma duodama grynaisiais pinigais,...
Skolos grąžinimo susitarimas
Skolos grąžinimo susitarimas reikalingas tiek skolintojui, tiek skolininkui, nes šalys gali apjungti įsipareigojimus, kylančius iš skirtingų sutarčių, susitarti dėl naujo mokėjimo plano,...
Skolos raštelis
Skolos (ar paskolos) raštelis, pavyzdys, šablonas. Skirtas apiforminti pinigų skolinimo faktą tarp fizinių asmenų. Jame nurodoma suma, kuri paskolinta, terminai kada bus pinigai grąžinami. Pvz.
Skolos vekselis (paprastasis)
Paprastasis skolos vekselis, neprotestuotinas, be laiduotojo. Šis vekselis įpareigoja asmenį sumokėti kitam asmeniui sutartą pinigų sumą iki tam tikros datos. Nesumokėjus, su vekseliu galima...
Skolos vekselis su laiduotoju
Paprastasis skolos vekselis su laiduotoju. Laiduotojas sumažina pinigų negavimo riziką, nes dėl skolos grąžinimo garantuoja du žmonės. Vekselio davėjas (skolininkas) atleidžia vekselio turėtoją nuo...
Skolų įmonei sąrašas
Skolų įmonei sąrašas. Skolų įmonei (debitorių) inventorizacijos aprašas. Dokumente nurodoma: skolininko, skolos, atsiradimo, tarpusavio, gražinimo, debitoriaus ir kiti duomenys, suma, data,...
Skolų suderinimo aktas
Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto pavyzdys. Įmonės surašo šį tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą pagal tam tikros dienos būklę. Per 15 dienų negavus patvirtinto tarpusavio atsiskaitymų...
Statybos rangos sutartis
Statybos rangos sutarties pavyzdys, šablonas. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika [objekto, kuris bus statomas arba kuriame bus vykdomi statybos darbai,...
Statybos techninės priežiūros sutartis
Statybos techninės priežiūros sutarties šablone išsamiai aprašytos šalių pareigos, teisės bei atsakomybės, susijusios su statinio technine priežiūra, sutarties nutraukimo būdai, šalių atsakomybė už...
Subrangovo sutartis
Subrangovo sutarties pavyzdyje detaliau aptariama darbų apimtis, kurias reikia atlikti. Aptariamos papildomos rangovo teisės darbų vykdymo metu. Nustatoma atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų...
Sunkiasvorio automobilio nuomos sutartis
Sunkiasvorio automobilio nuomos sutartyje numatytas užstato mokėjimas, kuris grąžinamas po transporto priemonės grąžinimo, jei ji grąžinama tinkamos būklės, nesugadinta ir nepažeista. Plačiai...
Taikos sutartis
Pasirašiusios ginčo šalys (ir tretieji asmenys), sudarydamos ir pasirašydamos šią sutartį, susitaria taikos būdu išspręsti ginčą. Šioje sutartyje nurodomas ginčo objektas ir ginčo sprendimo būdas,...
Taksi paslaugų sutartis
Sutarties šablone pateikta keleivių ir bagažo vežimo už užmokestį automobiliais (taksi, pavežėjimo) paslaugų teikimo tvarka, apimanti kliento užsakymų pateikimą ir priėmimą (skambučiu, per...
Tarpininkavimo užsienyje sutartis
Tarpininkavimas už tam tikrą atlyginimą perkant ar parduodant vadinamas komisu. Sutartis svarbi, kai verslo atstovas planuoja išplėsti savo prekių pardavimus kitoje šalyje, kurioje neturi...
Tarptautinė prekybos sutartis
Tarptautinės prekybos sutarties šablonas. Jame numatyti įvairios galimos sąlygos dėl tokių punktų kaip: draudimas, atsiskaitymo tvarka, prekių pristatymas, netesybos, šalių atsakomybė ir kt....
Testamentas
Asmens testamentas, testamento pavyzdys, šablonas. Priklausantį visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, taip pat turtines bei asmenines neturtines teises...
UAB steigimo dokumentai
UAB steigimo dokumentų pavyzdžiai kai šią bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų, kai steigia vienas asmuo. Steigimo sutarties antraštėje įrašomas steigiamos Bendrovės pavadinimas, kuriame...
Ūkinių operacijų žurnalas
Ūkinių operacijų žurnalo pavyzdys, forma, šablonas, lentelė. Ūkinių operacijų registravimo žurnalas. Pvz. Operacijos eilės nr., data, dokumento nr., operacijos turinys, kasa, atsiskaitomoji...
Uždarosios akcinės bendrovės įstatai
Uždarosios akcinės bendrovės įstatų pavyzdys. Jame nurodoma: Bendrosios nuostatos, bendrovės teisinė forma, bendrovės buveinė, bendrovės veiklos laikotarpis, bendrovės finansiniai metai, bendrovės...
Uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktas
UAB steigimo akto pavyzdys. Jame nurodoma: Steigėjas, steigiamos bendrovės pavadinimas ir buveinė, steigiamos bendrovės atstovas, jo teisės ir pareigos, bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos...
Uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartis
UAB steigimo sutarties pavyzdys. Jame nurodoma: Steigėjai, steigiamos bendrovės pavadinimas ir buveinė, steigiamos bendrovės atstovas, jo teisės ir pareigos, bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos...
Vadovavimo mažajai bendrijai paslaugų teikimo sutartis
Vadovavimo mažajai bendrijai paslaugų teikimo sutartis padeda mažųjų bendrijų nariams, pasirinkusiems mažosios bendrijos valdymo modelį, kai mažojoje bendrijoje yra vienasmenis valdymo organas –...
Važtaraščių registravimo žurnalas
Važtaraščių registravimo žurnalo pavyzdys, lentelė. Dokumente nurodoma: važtaraščio išrašymo data ir numeris, gavėjo pavadinimas ir adresas, siunčiamų krovinių pavadinimas, kiekis.
Vedybų sutartis
Vedybų (vedybinės) sutarties pavyzdys. Sutuoktinis toliau vadinamas Sutuoktiniu Sutuoktinė, toliau vadinama Sutuoktinė, sudarė šią vedybų sutartį, toliau vadinamą Sutartimi. Sutuoktiniams asmenine...
Verslo patalpų nuomos sutartis
Sutarties šablonas skirtas verslo, administracinės, prekybinės, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpų nuomai (išskyrus gyvenamąją paskirtį), taip pat viso pastato ar atskiro nekilnojamojo turto...
Verslo patalpų subnuomos sutartis
Sutarties pavyzdys skirtas asmenims, norintiems sudaryti administracinės, prekybinės, sandėliavimo ar kitos paskirties patalpų (išskyrus gyvenamąją paskirtį) subnuomą, taip pat viso pastato ar...
Verslo sveikinimai, atvirukai
Verslo sveikinimai, atvirukai įmonėms ir organizacijoms. Pasveikinkite savo klientus įvairiomis progomis. Čia pateikiame keletą PSD failų, kuriuos lengvai galėsite redaguoti patys. Norėdami...
Viešosios įstaigos (VŠĮ) steigimo dokumentai
Viešosios įstaigos (VŠĮ) steigimo dokumentų pavyzdžiai. Viešosios įstaigos (toliau – įstaiga) pavyzdiniuose įstatuose (toliau – įstatai) nurodomas įstaigos pavadinimas, pildomi įstatų kiti...
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pavyzdys, šablonas. Dokumente nurodoma: įstatinio kapitalo suma, vienos akcijos nominalioji vertė, bendras akcijų (balsų) skaičius, akcininkai ir kiti...
Vizitinės kortelės šablonas
Darbuotojų ar įmonės vizitinės kortelės pavyzdžiai, šablonai. Pateikiame keletą įvairių spalvų, fonų šablonų PSD formatu. Šias vizitines galėsite patys redaguoti su Adobe Photoshop grafiniu...
Žemės nuomos sutartis
Žemės sklypo nuomos sutarties pavyzdys, šablonas. Žemės sklypo subnuomos sąlygos: Nuomininkas gali subnuomoti žemės sklypą trečiajam asmeniui tik Nuomotojo rašytiniu sutikimu. Subnuomos sutartis...